อยากรับเด็กเป็นบุตรบุญทำ

dao suwandee

ขออนุญาตสอบถามค่ะ มีลูกสาวของลูกจ้างพม่าอายุ2ขวบครึ่งไม่มีใบแจ้งเกิดในไทยไม่มีเอกสารอะไรเลย ถ้าเราอยากรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทำยังไงบ้างคะ

คำตอบ

         ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นมีขั้นตอน  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวง  ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายฉบับ  ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ อาทิเช่น คุณสมบัติของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุแก่กว่าเด็กไม่น้อยกว่า 15 ปี  คู่สมรสให้ความยินยอม  พ่อแม่เด็กให้ความยินยอม  บัตรประชาชนผู้รับ  และพยานอย่างน้อย 2 คน  เป็นต้น 

        สำหรับท่านประสงค์จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ถ้าอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นเอกสารต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  เช่น พื้นฐานครอบครัว  การประกอบอาชีพ   สภาพจิตใจ  ประวัติอาชญากรรม  ทัศนคติ  และเหตุผลในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

        กรณีดังกล่าวเด็กเกิดจากพ่อแม่ ต่างด้าว  ซึ่งข้อเท็จจริงการเข้าประเทศไทยมีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือหลบหนีเข้าเมือง  เด็กเกิดในประเทศไทยหรือไม่  รวมทั้งสัญชาติเด็กด้วย  ซึ่งข้อเท็จจริงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ มีความสำคัญในการพิจารณาค่ะ  ส่วนจะรับได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะพิจารณา