FTA

อยากทราบถามว่า การทำ FTA จะขัดกับกฎขององค์การการค้าโลกหรือไม่ และทำไม FTA ซึ่งเป็นการเปิดเสรีทางการค้ากลับรวมเรื่องการลงทุน หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการค้าเข้าไปไว้ในข้อตกลงด้วย? และที่สำคัญ FTA ดีต่อภาคการเกษตรจริงหรือ ?
คำตอบ

การลงนามในสัญญาผูกพันในข้อตกลงเอฟทีเอเป็นการอนุวัติการตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก โดยองค์การการค้าโลกเป็นกรอบข้อตกลงหลัก ซึ่งไม่ขัดกับหลักองค์การการค้าโลก โดยในการทำเอฟทีเอหรือเขตการค้าเสรีนั้นสามารถทำในเรื่องการลงทุนแต่ประเทศกำลังพัฒนาไม่ยินยอมเข้าร่วมเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมนักลงทุนต่างชาติ ในเรื่องการเกษตรจะส่งผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการนำเข้าหรือส่งออกและบางทีการนำเข้าจากต่างประเทศทำให้สินค้าในประเทศขาดดุลได้เช่นกัน

Honey Cactus

ขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลทำให้มีความเข้าใจในเรื่อง FTA มากขึ้น