ลักษณะนามของพระที่นั่ง

รพ่ัพ้ี
คำตอบ

ลักษณะนามของพระที่นั่ง  เรียกว่า   องค์