ขอเปลี่ยนหัวข้องานที่จะวิจารณ์ชิ้นที่ 9

อัจฉรีย์อยากจะเปลี่ยนหัวข้องานที่จะวิจารณ์ซึ่งเป็นงานชิ้นที่ 9 ค่ะ  เดิมเสนอว่าจะวิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่จะขอเปลี่ยมมาวิจารณ์ Article XX  ของ GATT/WTO  ค่ะ

คำตอบ