จะสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างไร

MI4
ในเรื่องของ KM ในองค์กรนั้นทางคณะแพทย์ได้จัดให้มีการให้ความรู้กับคนในคณะอย่างไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered
ICE # MIT-4

- คณะแพทย์ได้จัดให้มีการอบรม และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง KM เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรูก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ

- ได้มีการทำ KM ในกลุ่มผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ในสิ่งที่ดีๆ เพื่อหน่วยงานอื่นๆ จะได้นำสิ่งดีๆ ของแต่ละคนไปปฏิบัติ และไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองค่ะ