อยากทราบค่ะ

เสาวณา เพชรจำนงค์
อยากทราบ  2R 4C 3C 8K 4L ของประโยคเต็มและขอความหมายด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง   ขอบคุณค่ะ
คำตอบ
not yet answered
ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

สวัสดีค่ะคุณเสาวนา

ดิฉันเพิ่งเปิดมาเจอคำถามที่ได้ฝากไว้ถึงท่านอาจารย์จีระ ดิฉันในฐานะผู้ช่วยของอาจารย์ขออนุญาตอธิบายสั้น ๆ ดังนี้นะคะ

ทฤษฎี 2 R คือ การเรียนรู้หรือการวิเคราะห์ปัญหานั้นเราจะต้องมอง

Reality คือ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

Relavance  คือ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาสู่ตัวเรา หรืองานของเราค่ะ

 

สำหรับทฤษฎี 4 L's นั้น ใช้สำหรับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คือ ประกอบด้วย

Learning Methodology คือ วิธีการเรียนรู้จะต้องน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และอยากมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

Learning Environment คือ บรรยากาศในการเรียนต้องกระตุ้นให้คนสนใจ ไม่เครียด ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะนำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ

Learning Opportunities คือ วิธีการเรียน และบรรยากาศในการเรียนเอื้ออำนวยก็จะทำให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ จากการที่ทุกคนสนใจ และร่วมนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ออกมา

Learning Society คือ สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือวัฒนธรรมในการหาความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นในที่สุดและขยายวงออกไป

วันนี้คงต้องตอบแค่นี้ก่อนนะค่ะ แต่ถ้าต้องการคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของอาจารย์ก็เปิดดูได้ที่ www.chiraacademy.com นะคะ

                                  วราพร