ความไม่ประมาท

หญิง

ยกตัวอย่าง ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย

คำตอบ