บัตรประชนขาดอายุประมาณ40ปีแล้ว ตอนนี้อายุ71ปีสามารถไปต่อบัตรได้มั้ยคะ

สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์

คือคุณแม่ตอนนี้อายุ71ปีค่ะ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยไม่ได้รับสิทธิอะไรเลย เนื่องจากบัตรประชาชนขาดอายุมานานมาก มีบัตรประชาชนใบเก่าอยู่ เลขในบัตรไม่ใช่เลข13หลักเหมือนตอนนี้ รายละเอียดในบัตรมีดังนี้ค่ะ เลขที่บัตรประชาชน 2ป. ข.5-007275 ชื่อนาง สมหมาย สอนบุตร เกิด 20 เมษายน 2485 อายุ28ปี บ้านเลขที่56 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะทำอย่างไรจึงจะให้คุณแม่ มีสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทย จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Phachern Thammasarangkoon

กรณีของคุณแม่ ถือว่ายังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพราะ บัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ แต่คุณแม่เป็นบุคคลที่ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

หากคุณแม่ต้องการหลักฐานแสดงตัวบุคคล มี ๒ วิธี คือ

(๑) ใช้หลักฐานที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้แสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุแล้ว, หนังสือเดินทาง , สมุดประจำัตัวผู้พิการ , ใบอนุญาตขับขี่ฯ

(๒) ไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ ที่คุณแม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๕  บัญญัติว่า

" ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อ

ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซึ่งมีบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทนได้

ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได้ "

คุณแม่อายุ ๗๑ ปี เป็นบุคคลที่ยกเว้นไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน แต่หากมีความประสงค์จะทำบัตรฯ ก็ขอทำบัตรได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท ในกรณีของ "ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได้"

แต่กรณีการจัดทำบัตรของคุณแม่ ต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยการสอบสวน และ รับรองตัวบุคคลเสียก่อน ว่า บุคคลที่ยื่นคำขอมีบัตรเป็น "บุคคลคนเดียวกับรายการในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดง" เนื่องจากบัตรเดิมที่คุณแม่ถืออยู่หมดอายุนานแล้ว (ประมาณ ๗๑ - ๒๘ = ๔๓ ปี) ไม่สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรฯได้ เพราะเป็นข้อมูลบัตรขาวดำ มิใช่บัตรระบบออนไลน์

การรับรองบุคคลโดยการสอบสวน และมี "พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ" ไปลงนามรับรองตัวบุคคล ต่อหน้านายทะเบียนฯ เช่น ญาติใกล้ชิด , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ข้าราชการฯ เป็นต้น


คำตอบ