การถือสองสัญชาติของบุตร(แฟนเป็นชาวรัสเซียจดรับรองบุตรแต่เราไม้ได้จดทะเบียนสมรถบุตรทำ2สัญชาติได้ไหมค่ะ

หมวย
 • บุตรสามารถถือสองสัญชาติได้ไหมและตอ้งทำอย่างไร?
 • จำเป็นไหมที่จ่ะตอ้งจดทะเบียนสมรถ และเราสามารถตรวจสอบประวัติสามีตางชาติได้ไหม?
 • ถ้าจดทะเบียนสมรถแล้วเรายังคงได้ถือสัญชาติไทยอยู่หรึอเปล่าหรึอว่าได้สองสัญชาติค่ะ
 • สามีสามารถมาอยู่ที่ประเทศไทยได้หรึอเปล่าค่ะ (ไม่อยากไปอยู่ที่รัสเซียค่ะ)
 • การจดทะเบียนสมรถจดทั้งสองประเทศเลยหรึอเปล่าค่ะจดที่ไทยแล้วก็ไปจดที่รัสเซียดว้ยหรึอเปล่าค่ะ?
 • มีคนบอกว่าการที่เราได้สัญชาติของสามีต่างชาติดว้ยการสมรถเรายังถือสัญชาติไทยได้(แต่เราก็ไม่ตอ้งยื้นเรื่องขอแปลสัญชาติแล้วเราก็จ่ะได้สองสัญชาติ) จริงหรือเปล่าค่ะ

 

(ขอโทษดว้ยน่ะค่ะที่ถามเยอะไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องจริงจริงค่ะ)

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

คำตอบ

 

 • บุตรสามารถถือสองสัญชาติได้ไหมและตอ้งทำอย่างไร?
  • กฎหมายของนานารัฐมักยอมรับให้บุคคลธรรมดา (natural person) มีสิทธิในสัญชาติตามบุพการีและดินแดนเสมอ เพียงแต่วิธีการใช้สิทธิอาจถูกกำหนดให้แตกต่างกันไป
  • หากมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด ก็ไปใช้สิทธิต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของสัญชาติ และหากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับรองสิทธิ บุคคลนั้นก็จะสามาร "ถือ" สัญชาติที่ร้องขอการรับรองได้ค่ะ
  • คำถามต้องชัดว่า บุตรมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศใดบ้าง จึงจะตอบได้ว่า ประเทศนั้นๆ ยอมให้บุคคลถือสองสัญชาติหรือไม่ ? 
 • จำเป็นไหมที่จ่ะตอ้งจดทะเบียนสมรส และเราสามารถตรวจสอบประวัติสามีตางชาติได้ไหม?
  • การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เป็นหนทางในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย เป็นสิทธิที่มนุษย์เลือกได้ว่า จะก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายหรือไม่ ?
  • การตรวจสอบประวัติของคู่สมรสเป็นสิ่งที่ทำได้ โดยร้องขอต่อรัฐเจ้าของทะเบียนราษฎรของคู่สมรสค่ะ ในการจดทะเบียนสมรส กฎหมายของนานารัฐมักกำหนดให้คู่สมรสมีหนังสือรับรองความเป็นโสด หากมีการจดทะเบียนรสข้ามชาติ เพราะเกรงการจดทะเบียนสมรสซ้อน
 • ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเรายังคงได้ถือสัญชาติไทยอยู่หรึอเปล่าหรึอว่าได้สองสัญชาติค่ะ
  • กฎหมายไทยไม่ห้ามที่หญิงไทยจะไปถือสัญชาติของสามีคู่ขนานกับสัญชาติไทย
  • แต่กฎหมายของหลายประเทศไม่ยอมรับค่ะ อาทิ กฎหมายสัญชาติเยอรมัน
 • สามีสามารถมาอยู่ที่ประเทศไทยได้หรึอเปล่าค่ะ (ไม่อยากไปอยู่ที่รัสเซียค่ะ)
  • ม.๓๔ (๕) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ยอมรับกฎกระทรวง ซึ่งให้สิทธิคู่สมรสตามกฎหมายที่จะร้องขอมาอาศัยอยู่กับคู่สมรสที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า spouse visa 
  • สามีเป็นคนสัญชาติรัสเซียหรือคะ เอไม่ทราบกฎหมายสัญชาติรัสเซียนะคะ เดี๋ยวหาข้อมูลก่อน
 • การจดทะเบียนสมรสจดทั้งสองประเทศเลยหรึอเปล่าค่ะจดที่ไทยแล้วก็ไปจดที่รัสเซียดว้ยหรึอเปล่าค่ะ?
  • จดตามกฎหมายของทั้งสองประเทศก็ได้ค่ะ
  • ถ้าอยู่ในประเทศไทย ก็จดที่อำเภอไทย แล้วไปจดทะเบียนที่สถานกงสุลรัสเซียประจำประเทศไทยซิคะ
  • และเมื่อได้ทะเบียนสมรสตามกฎหมายรัสเซียแล้ว เอาไปแปลเป็นภาษาไทยให้สถานกงสุลรัสเซียรับรองด้วยนะคะ
  • และเมื่อได้ทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ก็เอาไปให้กรมการกงสุลไทยรับรองด้วยนะคะ
 • มีคนบอกว่าการที่เราได้สัญชาติของสามีต่างชาติดว้ยการสมรถเรายังถือสัญชาติไทยได้(แต่เราก็ไม่ตอ้งยื้นเรื่องขอแปลสัญชาติแล้วเราก็จ่ะได้สองสัญชาติ) จริงหรือเปล่าค่ะ
  • หากรัสเซียไม่มีสัญชาติรัสเซียโดยการสมรส แล้วคุณไปแปลงสัญชาติเป็นรัสเซีย คุณจะเสียสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ค่ะ