ชีววิยา

คมสัน ศรีบุตรศรี
 1. จงบอกโครงสร้างและวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อไปนี้  พารามีเซียม ไฮดรา พลานาเรีย

ไส้เดือนดิน แมลง แมงมุม ปลา และนก

 1. อวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนได้แก่อะไรบ้าง จงบอกชื่อและเรียงลำดับ
 2. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆเหล่านี้ ปริมาตรอากาศ ความดันอากาศ กล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงแถบนอก-ใน กล้ามเนื้อกระบังลม ขณะที่คนเราสูดลมหายใจเข้าและออก
 3. จงอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณปอดและเนื้อเยื่อ
 4. จงบอกโครงสร้างและวิธีการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้  ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน นก และสัตว์เลื้อยคลาน
 5. จงอธิบายโครงสร้างของไต รวมทั้งการขับถ่ายของเสียบริเวณหน่วยไต(nephron)
 6. จงอธิบายกลไกการควบคุมสมดุลของน้ำและแร่ธาตุ โดยฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก(antidiuretic hormone) และฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน(aldosterone)
 7. จงอธิบายกลไกการทำงานของสมองส่วนไฮโพทาลามัส(hypothalamus)ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด(closed circulatory system)และแบบเปิด(open circulatory system)พร้อมยกตัวอย่างชนิดของสัตว์
 9. จงอธิบายขั้นตอนการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด ตามลำดับ
 10. จงสรุปว่าลิ้นหัวใจมีอยู่ที่ใดบ้าง และมีชื่อว่าอย่างไร
 11. ความดันซิสโทลิก(systolic pressure) และไดแอสโทลิก(diastolic pressure) คืออะไร และความดันเลือดของคนเราจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย
 12. หลอดเลือดมีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
 13. เลือดประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร
 14. จงอธิบายกลไกการแข็งตัวของเลือด
 15. จงบอกถึงหลักในการให้และรับเลือด และสรุปว่าเลือดหมู่ใดให้กันได้-รับกันได้ รวมทั้งให้กันไม่ได้-รับกันไม่ได้
 16. จงอธิบายถึงสาเหตุและความอันตรายของอีรีโทรบลาสโทซิสฟีทาลิส(erythroblastosis fetalis)
 17. จงอธิบายหน้าที่และความสำคัญของระบบน้ำเหลือง
 18. จงอธิบายกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ
 19. ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์(HIV) ต่างจากไวรัสอื่นๆ อย่างไร
คำตอบ