แปลชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ตระการ

เปาวลี  พรพิมล  เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคับ

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

Pauwali Phonphimon

    
chanakarn ch

ปภังกร แปลชื่อไทยเป็นชื่ออังกฤษว่าไงค่ะ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ