แปลชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ตระการ

เปาวลี  พรพิมล  เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคับ

คำตอบ

Pauwali Phonphimon

chanakarn ch

ปภังกร แปลชื่อไทยเป็นชื่ออังกฤษว่าไงค่ะ