สอนเคมีอย่างไร ให้นักเรียนสนุก เกิดการเรียนรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีได้

อยากให้เพื่อนสมาชิก  ช่วยตอบคำถามว่าจะมีเทคนิควิธีการสอนเคมีอย่างไรให้สนุก  เกิดการเรียนรู้  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำตอบ