นักศึกษาทุกคนสร้างบลอกและสมัครเข้าชั้นเรียนเสมือนครบทุกคนหรือยัง

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้สร้่ฃางบลอกและสมัครเข้าชั้นเรียน ดำเนินการด่วนนะครับ - อาจารย์กฤษดาครับ
คำตอบ