สตง.เรียกเงินคืน

นายสุทธิพงษ์

อบจ.อุดหนุนสำนักงานจังหวัดเป้นเงินค่านำ้มันเชื้อเพลิงในโครงการ ผวจ.เยื่ยม หน่วยงานในพื้นที่  สตง.เรียกเงินคืนโดยอ้าง ผวจ. มีหน้าที่กำกับดูแล จึงอุดหนุนไม่ได้

คำตอบ

สตง.มีหลักการจ่ายเงินอุดหนุนเบื้องต้นว่า

๑. เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือไม่ ฉะนั้นการที่ อปท.อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มิใช่อำนาจหน้าที่จึงอุดหนุนไม่ได้ เช่น อปท.มีหน้าที่อุดหนุนงานประเพณี ถ้าเป็นประเพณีก็อุดหนุนได้ เช่น อุดหนุนอำเภอ หรืออุดหนุนท้องถิ่นข้างเคียงเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์หรืองานลอยกระทง เป็นต้น

แต่กรณีอุดหนุนอำเภอเพื่อจัดงานบวงสรวงย่าโม หรือทำอนุสาวรีย์ย่าโม สตง.เห็นว่า งานย่าโมมิใช่ "งานประเพณี" ตามที่เข้าใจกัน ฉะนั้น อปท.จึงอุดหนุนงานย่าโมไม่ได้

 

๒. กิจการในอำนาจหน้าที่นั้น ๆ ประชาชนในเขต อปท.ที่จ่ายเงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์ด้วย

 

๓. ปัจจุบันการอุดหนุนแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน มีหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เช่น อุดหนุนด้านการศึกษา,ด้านการสาธารณสุข ไม่ต้องมีสัดส่วนร้อยละ

 

แต่ถ้าอุดหนุนกิจการอื่นที่มิใช่ด้านการศึษาและด้านการสาธารณสุข จะอุดหนุนได้เพียงร้อยละ ๒ - ๕ - ๑๐ ของงบประมาณรายได้ปีที่ผ่านมา(รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)

(ร้อยละของเงินอุดหนุน คือ เทศบาลขนาดใหญ่ร้อยละ ๒ เทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก ร้อยละ ๓,  อบต.ร้อยละ ๕ ,อบจ.ร้อยละ ๑๐)

 

 

ดูหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท ๐๘.๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

๓. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลให้ อปท.เจ้าของงบประมาณทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จ  ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้คืนเงิน

นกขมิ้น

ตอนนี้ผมก็โดน สตง. เรียกเงินคืน ปวดหัวจริงๆ ตอนเรียกไปคุยโครงการที่เรียกคืนถามประเด็นหนึ่ง พอเรียกเงินคืนมาเรียกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ได้ถามเราเลย แถมว่าถ้าคืนเงินก่อนจ่ายครึ่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้บอกเราก่อนหน้าว่าจะเรียกเงินคืน แล้วอยู่ดีๆก็ทำมาเป็นหนังสือเลย เป็นคนทำงานมันเหนื่อยใจ ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ เห้อ.. ก่อนทำงานอะไรปรึกษา สตง.ก่อนเขาก็ไม่ยอมให้ปรึกษา บอกว่าต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะให้คำปรึกษาได้ แล้วถ้าทำผิดก็... สินะ