เรียนสนุก

pongpang
 เมื่อวันที่2 -6 พย.49 ได้ไปเรียนหลักสูตรการพัฒนาคนขององค์กรเอกชนที่เชิญคณะอจ.จากจุฬามาสอน พบว่า  บุคลิกภาพ การวิเคราะห์SWOTของปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  ศึกษาสถานการณ์SATทราบถึงพื้นที่/อำนาจผู้รับบริการ/เป้าหมาย  การจัดทำแผนกลยุทธ์  โดยใช้เกมส์.. การระดมสมองของกลุ่ม....ซึ่งทำให้บางกลุ่มแผนเจ้ง150ล้าน บางกลุ่มกำไร30 ล้าน  บางกลุ่มทุ่มหน้าตัก/เจรจาต่อรอง+ฮั้วกับเพื่อนแล้วเพื่อนก้อไม่เอาด้วย/ต้อนรับผู้รับบริการทั้งเครืองดื่ม-ยกย่อง-ของฝาก-ทั้งแจกและแถมหมวกวิเศษและเรือที่ตังใจผลิต(พับคนละ12-15ใบ/นาที)โดนต่อรองได้เท่าทุน  ไม่รู้ว่าบริหารแผน-ประสานแผนในองค์กรอย่างไรจึงจะสัมฤทธ์ผล  .ปจุฉา...วิสัชนา
คำตอบ
not yet answered
ป๋องแป๋ง

เรียนสนุกแล้วมีแผนกลยุทธืแล้วทำไมดำเนินงานแล้วเจ้งก้อต้องสำรวจและวิเคราะห์SWOTใหม่เป็นวัฎจักรอีกรอบ