การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

พรทิพย์ สงวนพฤกษ์

เนื่องจากดิฉันทำงานในหอผู้ป่วยวิกฤษได้รับผิดชอบทำงานเก็บสถิติการจำหน่ายผู้ป่วยจึงพบว่าผู้ป่วยโดยส่วนมากที่จำหน่าย จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเป้นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้การเก็บข้อมูล discharg plan ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับหอผู้ป่วยอื่นๆและไม่ได้บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล จึงไม่รู้แนวทางการ จำหน่ายผุ้ป่วยประเภทนี้

คำตอบ

ทำแบบสอบถามให้ญาติผู้ป่วยกรอกรายละเอียด และขอที่อยู่ติดต่อเอาไว้ทั้งการส่งทางไปรษณีย์ และเบอร์โทร นะคะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและติดตามได้ค่ะ