อยากได้หนังสือตอบข้อหารือของ อกพ.อ. เกี่ยวกับเรื่องการเคาะราคาผิด

จีระพรรณ

ที่อ.เชิดชัยเขียนในจุลสารบริหารพัสดุ ปีที่ 31 ฉบับที่ 206 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551

จะค้นหาได้จากที่ไหนได้บ้างคะ

คำตอบ