ภาษีเงินได้นิติบุคคล

น้อง

บริษัท หยกลายเมฆ จำกัดในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรทางบัญชีก่อนภาษีจำนวน 1250,000 บาท ซึ่งได้รวมรายจ่ายต้องห้าม 400,000 บาท และรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 

  1. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี2553

   2. บันทึกรายการภาษีเงินได้ในสมุดรายวันทั่วไป

คำตอบ