การประกวดสวดมนต์

ยลรดี แก้วจันทร์

ครุค่ะที่โรงเรียนของหนุมีการคัดเลือกน.รไปประกวด

สวดมนต์ระดับหนูของคำปรึกษาหน่อยค่ะว่าหนุจะทำ

ยังไงให้เสียงดีค่ะ......ยลรดี

คำตอบ