สมัครเรียน กศน

จารุ พิลาวงษ์

เปิดรับสมัครเรียน กศน เมื่อไหร่ค่ะ ต้องการรายละเอียดค่ะ ช่วยบอกรายละเอียดหน่อยนะค่ะ ขอบคูณค่ะ

คำตอบ

ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

หมดเขตวันที่ ๓๐ เมษายนค่ะ

แต่ทั้งนี้อาจมีขยายเวลาออกไปหรือไม่ยังไม่ประกาสออกมาขึ้นอยู่กับสถานศึกษาค่ะ

มีการเรียน ๓ ระดับค่ะ

ประถมศึกษา รับผู้ที่ไม่จบป .๖

มัธยมศึกษาตอนต้น รับผู้ที่จบป.๖

มัธยมศึกษาตอบปลายรับผู้ที่จบ ม.๓

และบางสถานศึกษามีหลักสูตรปวช.ด้วยรับผู้ที่จบ ม.๓ หรือเทียบเท่าและสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ค่ะ

-------------------------------------------------

หลักฐานการสมัคร

๑.วุฒิการศึกษาเดิม

๒.บัตรประชาชน

๓.ทะเบียนบ้าน

๔.รูปถ่าย ๓ รูป

๕.หลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยชื่อ

หมายเหตุ  สมัครได้ที่กศน.ตำบลทุกตำบล และสำเนาเอกสารทุกฉบับค่ะ

Bonnie

สมัครเรียนได้พร้อมกันทุกสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ

วันเพ็ญ / Wanpen

อยากทราบหลักสูตร และเงื่อนไขรายละเอียด 8 เดือนจบ ม 6 สำหรับคนทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะ

Napatsanan

สมัครตอนไหนได้บ้างคาบแล้วเรียนทางไกลได้ไหมคาบ