ศึกษาต่อป.โท

อาจารย์ครับอยากจะทราบว่า วิทยาศาสตร์รังสีกับฟิสิกส์รังสีการแพทย์ เรียนแตกต่างกันอย่างไรและจบแล้วจะทำงานอะไรได้บ้าง
คำตอบ

เรียน รังสีทางการแพทย์ทั้ง 3 สาขาวิชา คือ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การนำรังสีไปใช้ในทางอุตสาหกรรม ทางการเกษตรกรรม ทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องทางรังสี