คำถาม/คุย

สวัสดีท่าน

ศน.ปวีณา

ธิติวรนันท์

คัดลอกประวัติท่านๆจบกศ.วิชาเอกเหมือนผมเลย แนะนำผมบ้างสิครับ ผิดกันลิบลับเลยนะครับตัวผมเอง กับท่านๆเก่งกว่าเยอะ

 ศน.ไม่ได้มาที่รร.อู่ทองนานแล้ว(แต่จำหน้าได้)

จาก จักรกฤช เพชรชมภู(อัตราจ้าง)

  
ป้าย(คำหลัก):นิเทศการศึกษา  ข้อคิดจากการทำงาน  การดำเนินชีวิต  การจัดการความรู้
  
อาชีพ:ศึกษานิเทศก์
ตำแหน่ง:ข้าราชการ
องค์กร/บริษัท:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ที่อยู่:ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอ:เมือง
จังหวัด:สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์:72000
ประเทศ:ไทย
มือถือ:01-365-3805
เว็บไซต์:http://gotoknow.org/blog/suphanburi2
  
ประวัติย่อ:ประวัติส่วนตัว

ชื่อ
. น.ส.ปวีณา  ธิติวรนันท์   คนใกล้ชิดเรียก...กุ้ง

วันเดือนปีเกิด.....วันที่
12 กรกฎาคม 2511

ถิ่นกำเนิด.....อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

การศึกษา          
     
- มัธยมศึกษา....โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
     
- ปริญญาตรี....ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
     
- ปริญญาโท....ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
- ปัจจุบันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไปพร้อม ๆ กับการทำงานและการใช้ชีวิตชอบอ่านหนังสือ...ชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...รักเด็กแต่ไม่ชอบเลี้ยงเด็ก...

ประสบการณ์การทำงาน
           
           
ปี พ.ศ.2531        พนักงานบริษัทเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้า
            ปี พ.ศ.
2533        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            
           
ปี พ.ศ.
2535       ทำงานอิสระ รับจ้างไปทั่วพร้อม ๆ กับการเป็นนักศึกษาปริญญาโท 
            ปี พ.ศ.
2536        สอนพิเศษตามบ้านเป็นล่ำเป็นสัน และเริ่มค้นพบว่าตัวเองรักการ
ประกอบอาชีพเป็นครู           
           
ปี พ.ศ.
2537        สอบบรรจุครูได้ในวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา และเริ่มต้นการเป็นครูอย่างเต็มตัวที่โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2539        ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2544        ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2546        ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสองพี่น้อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี           
            ปัจจุบัน               ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต
2

สถานที่ทำงาน.....ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ       
       
- หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
       
- งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)
       
- ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ (EDKM) 
                                                
ฯลฯ

อีเมล์ : [email protected]    
หมายเลขโทรศัพท์081-3653805
  
คำตอบ
สวัสดีค่ะอาจารย์...

        จะว่าไปตัวเองจบเอกเทคโนฯ มาใช่ว่าจะเก่งในด้านนี้ ก็รู้อยู่ว่างานประเภทนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ตอนนี้ความรู้ด้านนี้แทบไม่เหลือ คงเป็นเพราะหันไปเอาดีด้านอื่น ก็เลยขาดทักษะนักเทคโนฯ ไม่สามารถเท่า อ.จักรกฤช นะคะ

        คนเรามีความสามารถไปกันคนละแบบค่ะ อาจารย์ลองทบทวนและตรวจสอบความสามารถของตัวเองดูก่อน แล้วพัฒนาความสามารถเราไปเรื่อย ๆ ค่ะ ตามแนวทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตามความชอบ ความสนใจ รวมถึงความถนัด

         ไม่รู้ว่าจะตอบตรงกับคำถามหรือเปล่านะคะ...ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ...อยากให้อาจารย์ส่งบันทึกเรื่องของอาจารย์ขึ้นบล็อกมาแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะ