ธุรกิจของแอ้ม

 

1.นอกจากทิพาพรจะส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว 

ทิพาพรอยากที่จะขยายการส่งออกไปประเทศอื่นอีก

ไหม

2. ถ้าจะส่งออกเองโดยไม่ผ่านคนกลางจะได้

ไหม

คำตอบ
  1. ก็คิดว่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นให้ดีก่อน  เพราะการที่จะส่งสินค้าไปที่ไหนก็ตาม  เราต้องศึกษาตลาดให้ละเอียดก่อนค่ะ
  2. ในอนาคตก็อยากจะส่งออกเองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางค่ะ  ต้องรอให้ธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้นิ่งก่อนค่ะ
Archanwell

อยากถามทั้งทิพาพรและขัวญสุดาว่า กฎหมายช่วยอะไรได้บ้างไหม สำหรับการขยายตลาดสู่ต่างประเทศของนักลงทุนไทย ?

ถ้าไม่ตอบจะห้กคะแนนทั้งคู่

นางสาว ขวัญสุดา ยนตรี

 

กฎหมายที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถขยายตัวสู่ต่าง

ประเทศได้ในความคิดของขวัญน่าจะเป็นกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเสรีให้นักลงทุนสามารถนำ

เงินไปลงทุนได้

นางสาว ขวัญสุดา ยนตรี

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีที่เรียกเก็บกับนักลง

ทุนไทยคะ  ถ้าไม่ต้องภาษีมากนักลงทุนจะมีการลง

ทุนไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ทิพาพร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางการค้า(FTA)กับประเทศต่างๆ ที่นักลงทุนต้องการเข้าไปลงทุน เพราะถ้าเปิด FTA แล้วอัตราภาษีของสินค้าระหว่างกันจะเหลือ 0% แต่ก็จะมีสินค้าบางอย่างที่เก็บภาษีในอัตราพิเศษ เพราะประเทศที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุน กลัวที่นักลงทุนชาวไทยเข้าไปแย่งตลาดในประเทศนั้น ทำให้ผู้ลงทุนในประเทศเดือดร้อน เช่น FTA ไทย - จีน ที่ผลไม้จากจีนเข้ามาแย่งตลาดผลไม้ไทย ทำให้ทางรัฐฯ ต้องหามาตราการพิเศษเพื่อปกป้องสินค้าไทย