ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่คุณอำนวยระดับชาติ

   ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 2 พ.ย.49 ที่มน.มาให้ครับ

   ผู้ที่มาจากต่างจังหวัด 21 ท่าน ตอนเย็นวันที่ 1 พ.ย.49 ให้เข้าพักที่ K-Hall หน้ามน.หมดครับ

  รายชื่อทั้งหมดมี 34 ท่านครับ ดังนี้

บันทึกนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา "เวทีคุณอำนวย" วันที่ 2 พ.ย. 49 ที่ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 ๑

2. ผศ.อรรจน์ บัณฑิต

ผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 ๒

3. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 ๓

4. นายนิรันดร์ จินดานาค

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

 ๔

5. นางสาวปิติกานต์ จันทร์แย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาองค์กร

 ๕

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. ผศ.เสถียร แป้นเหลือ   ๑
2. นายเที่ยง จารุมณี   ๒
3. นางเมตตา ชุมอินทร์   ๓
4. HRD เขรการศึกษา ภูเก็ต    ๔
   
 • มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นางจริยา ปัญญาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการยดี  ๒
2. นางเรวดี จตุธำรงค์เลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ๓
3. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาคุณภาพ  ๔
4. นายปิยชน โพธารมย์หัวหน้างานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่  ๕
  
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายวิชิต ชาวะหา   ๒
2. นายกัมปนาท อาชา   ๓
3. ฤฤติยาวดี เกตุวงศา   ๕
4. รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ   ๑
   
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ  
2. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ  
3. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  
4. นส.พิชชา ถนอมเสียง  
   
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ (บอย)

  

2. นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (บีแมน)

  

3. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

  

4. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสะอาด (ตุ๊กตา)

  

5. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล (แหม่ม)

  

6. นางสุนิสา พรหมมณี

  

7. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ (ขวัญ)

  

8. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง (ต้น)

  

9. นางสุภาพร เรืองจันทร์ (baby)

  

10.นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี (ออย)

  
  
 • ผู้ร่วมสังเกตการณ์
  • นางสาวบงกช ลิมประพันธุ์  นักศึกษาปริญญาเอก (ด้าน KM)
  • นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อจญ.โรงเรียนสิ่นหมิน
  • นางสิริพันธุ์ โฆษิตวรกิจกุล อจญ.โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์

เรียนถามว่า จะแบ่ง เป็น 5 กลุ่มตามทศพักตร์เหมือนเดิมหรือไม่ (ทางทีมของมน.จัดกลุ่มละ 2 คน ส่วนขอนแก่นจะให้จัดกลุ่มด้วยหรือไม่ครับ)

คำตอบ

 Bubblegum กราบเรียนท่านอาจารย์ BeeMan

 ขอบพระคุณครับ

 ผู้สังเกตุการณ์ ต้องมีค่าลงทะเบียนครับ เพราะงานนี้มีลิขสิทธิ์ ต่างชาติเรียกว่า

 Copyright = Right to copy

เราจะใช้ World Cafe ปลด  ปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ พักตร์ต่างๆจะได้เพิ่มขึ้น

คาดว่าจะได้ "สมรรถนะ ของคุณอำนวย รุ่น มน ครับ" เป็นอะไรที่ใหม่ๆกว่า "Electricทศ...." แน่นอน

 JJ

เรียนท่านอาจารย์ BeeMan

 ทีมงานที่จะเป็นวิทยากร จะประกอบด้วยทีม "มอดินแดง และ ท่านที่ได้เข้าสัมมนา บ้านผู้ Na-na-na-na หว่าน๒ ครับ"

 ส่วนการแบ่งกลุ่ม เรียนเสนอดังนี้

 ๑.กลุ่มละ ๑๐ ท่าน

 ๒.คละมหาวิทยาลัยเพื่อความหลากหลาย ความคิด

 ๓.กิจกรรม อาจมีปรับเล็กน้อย ลองทำไปหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่  มข. น่าจะ work ที่สุด

 ๔.ผลนัดประชุมทีมงานวันพุธที่ห้องประชุมใดห้องประชุมหนึ่ง หรือ ที่ห้องจะจัดก็ได้ ปัญหา คือ ไม่รู้ว่าท่านใด เข้าข่ายเป็นวิทยากรของ "บ้านผู้หว่าน๒" ที่จะมาร่วมด้วยครับ

beeman 吴联乐

เรียนท่านอาจารย์ JJ

 1. ตามที่เคยตกลงกันไว้ จะแบ่งเป็น 5 กล่มๆ ละ 2 ทศพักตร์ (หรือแบ่งเป็น 5 ฐาน) เช่น กลุ่ม๑ ทศพักตร์ที่ 1 และ 2, กลุ่ม ๒ ทศพักตร์ที่ 3,4 เป็นต้น
 2. การจัดคละมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มที่จัดเป็นตัวอย่าง ท่านอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่
 3. ถ้ายึดบ้านผู้หว่าน ๒ เป็นหลัก รายชื่อที่เข้าข่าย คือ (1) ท่านอาจารย์ JJ (มข.)  (2) beeman (มน.) (3) คุณบอย (อนุวัทย์ มน.) (4) คุณเที่ยง (มอ.) (5) คุณเมตตา (มอ.-ไม่ได้ไปบ้านผู้หว่านแต่มีประสบการณ์).....รายชื่อที่เป็นไปได้ก็มีเท่านี้ครับ
 4. ไม่ทราบว่า ทีมมข.ที่เหลือ จะเป็นวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมครับ

 

beeman 吴联乐
 • ลืมไปอีกคนหนึ่ง คือ คุณจินตนา จาก มวล.ก็ได้เข้าร่วมเวทีคุณอำนวย ที่บ้านผู้หว่าน๒ ครับ
beeman 吴联乐
 • เพิ่มเติม
 • ถ้าแบ่งกล่มละ 10 ท่าน จะได้ 3-4 กลุ่ม
 • ขอทราบรายละเอียดด่วนครับ
 • ตอน 13.30 น.วันนี้ (27 ต.ค.) จะประชุมทำป้ายติดชื่อผู้เข้าร่วม และจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมด้วย รวมทั้งจัดห้องประชุมด้วย
 • สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
 • จัดอาหารและเบรค
 • จัดสถานที่และบรรยากาศ
 • จัดหา
beeman 吴联乐

ยังเขียนไม่จบเลยครับ

 • จัดหา Flip Chart จำนวน 5 ชุด ตามกลุ่ม
 • ไม่มีป้ายติดหน้าเวที แต่ใช้ตัวอักษรขึ้นจอคอมพิวเตอร์ครับ
JJ

 Meditate กราบเรียนท่านอาจารย์ BeeMan

 กำลังทานกระเพราหมูชิ้นไข่ดาวพอดีครับ

 จากประสบการณ์ที่ทำหลายครั้ง ขอปรับล่าสุดคือ เราจะให้ทีมงานที่เข้าร่วม ลปรร ได้ใช้ศักยภาพและประสบการณ์ของเจ้าของ Show and Share ก่อนครับ ด้วยกระบวนการ World Cafe แล้วค่อยเสริมด้วยทศพักตร์

 ขอปรับตามที่เรียนท่านครับ

 beeman 吴联乐

Update ครั้งสุดท้าย

 • ได้จัดประชุม ฝ่ายจัดสถานที่ไปเมื่อวานนี้ครับ
 • ใช้ทรัพยากรของบุคคล สถานที่ และอุปกรณ์ของ CITCOMS ครับต้องขอขอบคุณ
 • รายชื่อผู้ร่วมงานล่าสุด เพิ่มเป็น 41 ท่านแล้วครับ
 • ติดตามรายชื่อ Update ล่าสุดที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/bmfa/55923
 • ลงทะเบียน 8.00-8.30 น.
 • ผู้ลงทะเบียนจะได้ (1) ป้ายชื่อ (แบบแขวน) (2) กำหนดการ (3) กระดาษโน้ต (แบ่งเป็นช่องๆ) 2 แผ่น
 • สถานที่ จัดเก้าอี้แบบเธียเตอร์ 40 ตัว อยู่ด้านหน้า ด้านหลังมี โต๊ะ 4 ชุดๆ ละ 2 ตัว
 • มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ตัว และมีจอมอนิเตอร์ ฉายภาพขึ้นจอ (ขอ VCD ของท่านอาจารย์ JJ ไปลองเครื่องก่อน เช้าๆ เลย)
 • มี ไวท์บอร์ด 4 ตัว สำหรับติดกระดาษชานอ้อย
 • มีปากกาเคมีหัวตัด 3 สี รวม 4 ชุด
 • เทียนและเชิงเทียนเป็นหน้าที่ beeman
 • เย็นวันที่ 1 ที่จะประชุม ประชุมที่ร้านอาหาร มี บีแมน คุณบอย ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น พักที่ K-Hall หน้ามอ.
 • คนที่เคยไปบ้านผู้หว่าน ๒ มี คุณเที่ยง, คุณจินตนา, แถมคุณเมตตาด้วยครับ
 • ดังนั้นที่จะประชุมเตรียมทีมวิทยากร รวมทั้งหมดไม่เกิน 9 ท่าน
 • ส่วนจะทานอาหารร้านไหน เป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ JJ ครับ เพราะผมไม่ค่อยทราบเรื่องอาหารอร่อย...
JJ

 Wakka Wakka เรียนท่าน BeeMan

 OK ครับ