ุถามเรื่องการทำสัญญากรณีที่เป็นลูกค้ารายใหญ่

สำหรับกิจการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ

1.  กรณีเป็นลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก มีวิธีการอย่างไรสำหรับการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือกรณีลูกค้าสั่งซื่้อ lot ใหม่ แต่ยอดเดิมยังไม่ชำระการจัดการด้านลูกหนี้เป็นอย่างไร

2.  เนื่องจากเป็นการซื้อมาขายไป กิจการจะมีการ สต๊อกสินค้าไว้อย่างไร

3.  การจัดการด้าน Supplier เป็นอย่างไร มีการจัดหาสินค้ากับ supplier กี่ราย

คำตอบ
1. การสั่งซื้อสำหรับลูกค้ารายใหญ่ มีวิธีการจัดการหลายวิธี เช่น
     - กำหนดวงเงิน Credit limit ถ้าจะออกของใหม่ต้อง Clear ของเก่าให้
หมดก่อนถึงจะออกของใหม่ได้
     - สั่งของให้ แต่ยังไม่ส่งของจนกว่าจะ Clear ของเก่าก่อน
2. การ stock สินค้าขึ้นอยู่กับโอกาสการทำกำไรเป็นสำคัญ เช่นถ้าช่วง
     ไหน มีแนวโน้มราคาสินค้าขึ้น ก็จะทำการ stock สินค้าที่เป็นสินค้า
      Movement ดี โดยจะเก็บไว้ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการซื้อขาย
      แต่ถ้าแนวโน้มราคาทรงตัว หรือลดราคา ก็พยายามระบาย stock
      ออกให้หมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาคาผันผวน
3. การทำกิจการซื้อมาขายไป มี Supplier สำหรับสินค้าแต่ละชนิด
     โดยส่วนมากเป็นโรงงาน และ ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ จะมีการสั่ง
      ซื้อสินค้าจากโรงงานเป็นโครงการ ๆ ไป และมีการเพิ่มเติมส่วนที่
       ต้องการ stock ไว้ขาย (เฉพาะรายการที่มีแนวโน้มราคาขึ้น)
      การจัดการ Supplier ไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่ ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองได้
      มากกว่า Supplier ทั้งนี้เพราะว่า Supplier แต่ละรายจะมีสินค้า
      เฉพาะอย่าง