หลักการอ่านและวิเคราะห์บทความที่ยาวๆ

กระแต น้อย
อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการอ่านบทความที่ยาว ๆ และวิเคราะห์สรุปใจความที่รวดเร็วถูกต้องให้ด้วยค่ะ ที่เข้าใจง่าย ๆสามารถนำไปใช้ได้ เพราะดิฉันกำลังจะสอบ ก.พ. ภาค ก.
คำตอบ

๑. อ่านชื่อเรื่อง ตีความชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอาจจะบอกแนวคิดของผู้เขียน

๒. อ่าน ๒ ย่อหน้าแรกเพื่อหาสาเหตุที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ

๓. อ่าน ๒ ย่อหน้าสุดท้าย เพื่อจะได้ทราบความต้องการของผู้เขียนว่าต้องการให้ผู้อ่านทำอะไร  เช่น ให้ปฏิบัติตาม  ให้เชื่อ  ให้เข้าใจ ฯลฯ

๔. หากอ่านตามนี้แล้วยังไม่ชัดเจน  ให้กวาดสายตา  อ่านแบบสำรวจในย่อหน้ากลางๆ อีกครั้ง

๕. หากเป็นข้อสอบแบบตัวเลือก  ให้อ่านคำถามก่อนแล้วค่อยไปอ่านเนื้อหาเพื่อหาคำตอบ