ไม่เข้าใจ

เอก
คุณให้ทางผมติดต่อถามข้อมูล  แต่ไม่มีคำตอบกลับผมเลยไม่เข้าใจ.
คำตอบ