อยากได้คำพิพากษากรณียักยอกเงิน กข.คจ.

นักกฎหมาย สพอ.
อยากให้กลุ่มพัฒนากฎหมายกรมฯนำตัวอย่างฎิกาที่พิพากษาถึงที่สุดแล้วกรณีที่คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ยักยอกเงินกองทุนและสมาชิกยืมเงินไปแล้วไม่ชำระคืนไปมาลงในหน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มพัฒนากฎหมายกรมฯ จะได้เป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน ด่วน
คำตอบ