อนาคตประเทศไทย

คิดอย่างไรกับนักการเมืองที่เราไว้วางใจในการบริหารประเทศ โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลคุณคิดว่ามีการทุจริตทุกโครงการหรือไม่
คำตอบ