ผู้นำ

อยากทราบจริงๆ คำว่าผู้นำ.....หมายถึงอะไร หัวหน้า?ใช่หรือ แต่ผมว่าไม่ใช่ ผู้นำน่าจะมีคำว่ากว่าหัวหน้า พอดีอยากรู้จริงๆ เพราะว่ากำลังศึกษาวิชา ......ภาวะผู้นำ...........
คำตอบ
not yet answered
พระพิสิทธิ์ กลฺยาโณ

ถ้าเป็นผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งอาตมาขอใช้คำจำกัดความของ "ผู้นำ" ว่า เป็นผู้ที่ใช้อิทธิพลโน้มน้าว แนะนำให้ผู้อื่นทำตามจุดประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ อย่างนี้จะเรียกว่าหัวหน้าได้มั๊ย

แล้วผู้นำที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่เป็นทางการ)อย่างเช่นผู้นำทางความคิดด้านจิตวิญญาณอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสแห่งสวนโมกขพลาราม หรือพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ปราชญ์ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อสังคมในเชิงพุทธ แต่เอ...อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้นำไหม? แล้วท่านทั้งสองมีภาวะนำหรือไม่ แล้วเป็นหัวหน้าหรือเปล่า อาตมายังสรุปไม่ได้ใครช่วยสรุปหน่อย(ก็กำลังเรียนวิชาพระสงฆ์กับภาวะผู้นำ เป็นวิชาในการเรียนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส). วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) เมืองจันทบุรี...ขอเสริมข้อคิดเห็นไว้เท่านี้...เจริญพร

ดร. เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

คุณสิงห์เหนือ ลองมาดูแนวตะวันตกบ้าง แต่ที่พระท่านตอบก็ถูกนะคะ

ในยุคปัจจุบัน ความหมายของภาวะผู้นำจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ 3 คำ คือ

• Relationship (ความสัมพันธ์) หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้คน

• Mutual (ทั้งสองฝ่าย) หมายถึง การมีส่วนแบ่งปันซึ่งกันและกัน

• Collaborators (ผู้ร่วมแรงร่วมใจ) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานร่วมมือหรือร่วมใจกันทำงาน

ดังนั้น ความหมายของผู้นำในยุคใหม่ จึงหมายถึง ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้ตามซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำงานขณะที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์

ดร. เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นำ กับการบริหาร

ดูบริน (DuBrin, 1995) กล่าวว่า การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ภาวะผู้นำ กับ การบริหาร ถ้าพิจารณาจากบรรทัดฐานของความคิดที่ว่า การบริหาร คือ การวางแผน การจัดระบบ การชี้นำ และการควบคุมดูแล การทำให้งานบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ประการนี้จะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร แต่ผู้บริหารที่ไม่ใช้ภาวะผู้นำก็จะเพียงแต่ทำหน้าที่เฉพาะงานบริหารจัดการด้านธุรการเท่านั้น ภาวะผู้นำที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับงานของผู้บริหารในด้านการสื่อสารกับบุคคลมากกว่า ในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำด้วย และต้องเป็นผู้นำที่มีบทบาทในด้านการนำการเปลี่ยนแปลง การจุดประกาย การจูงใจ และอำนาจชักจูง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ คอตเตอร์ (Kotter, 1990) ที่ว่า ผู้บริหารต้องรู้วิธีการนำด้วย กล่าวคือ ต้องมีทั้งภาวะผู้นำเช่นเดียวกับต้องรู้งานด้านการบริหาร

ขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยครับ

ได้รับความรู้มากเลย