พบแล้ว

ได้รับสารจากครูวิแล้ว พยายามอีกหน่อย

เดี๋ยวก็หาเจอ

คำตอบ