นายทะเบียนไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้

บอล
สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็นลูกศิษย์ภาคบัณฑิตที่จบไปแล้ว มีเรื่องอยากสอบถามอาจารย์ดังนี้ครับ พอดีเพื่อนผมมีแฟน ซึ่งเขาบอกว่าเป็นไทยใหญ่มีบัตรประจำตัว ซึ่งขึ้นตันด้วย 0 นำหน้าและห้ามออกนอกพื้นที่ ตอนนี้แฟนเพื่อนได้ตั้งท้องได้เดือนเศษ และเพื่อนอยากให้มาอยู่กรุงเทพ และไปจดทะเบียนสมรสปรากฏกว่า นายทะเบียนไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้ เพราะบอกว่าแฟนเพื่อนไม่ passport หรือบัตรประจำตัว ผมก็เลยให้คำปรึกษาตามที่เรียนกับอาจารย์ว่าจดได้ แต่นายทะเบียนก็ไม่ยอมจดอยู่ดี ทำยังไงดีครับ แล้วเรื่องลูกของเขาถ้าเกิดมาจะทำยังไงครับ แล้วจะได้สัญชาติไหมครับ ตัวเพื่อนผมเองก็อยากจะรับรองเป็นบุตร ตอนเกิด และให้ใช้นามสกุลจะได้ไหมครับจะทำให้ลูกได้สัญชาติหรือไม่ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยครับ
คำตอบ

        ประเด็นแรกเรื่องการจดทะเบียนสมรสก่อนค่ะ

        ขอยืนยันว่า มนุษย์ทุกคนได้รับรองสิทธิที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย กล่าวคือ ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๗๘ หากมีข้อเท็จจริงครบตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเงื่อนไขการสมรส ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของคู่สมรสเอง  การยกประเด็นเรื่องสัญชาติคงมิใช่ประเด็น

        ในกรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธ ก็ให้เขาปฏิเสธมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือถ้าเขาไม่ยอมทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ให้ไปขอให้ตำรวจบันทึกประจำวันแทน แล้วก็ฟ้องเขตหรืออำเภอต่อศาลปกครองเลยค่ะ ส่วนนายทะเบียนที่ปฏิเสธ อาจฟ้องคดีอาญา หากพฤติกรรมชัดว่า จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

        เบื้องต้น ลองเตรียมความเห็นกฎหมายของ อ.แหวว และ ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุราเรื่อง ฎ.๗๒๐/๒๕๐๕ ไปให้เขาดูก่อนก็ได้ รวมตลอดถึงคำพิพากศาลปกครองสูงสุดล่าสุดในเรื่องนี้ที่ฟ้องนายอำเภอนาแห้วเพราะปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสให้แก่ราษฎรไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราวเช่นกัน นอกจากนั้น มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

        รื้อเอาการบ้านเก่าๆ ที่เรียนมาซักซ้อมดูนะคะ

        ลองเตรียมไปหารือดู การปฏิเสธอาจจะเกิดจากความไม่รู้กฎหมายและนโยบาย หากเรารู้กฎหมายมากกว่า เรื่องอาจไม่ต้องขึ้นสู่ศาล

        โปรดคลิกดูบทความและเอกสารเกี่ยวข้องกับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตรงนี้นะคะ

        ขอทราบนิดหนึ่งว่า เป็นเหตุเกิดที่เขตหรืออำเภอไหนคะ ??

        ประเด็นที่สองเรื่องสัญชาติของบุตร

       บุตรย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนหากเกิดในประเทศไทย และเมื่อฟังว่า บิดาเป็นคนสัญชาติไทยในขณะที่บุตรเกิด บุตรก็จะมีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดา ซึ่งไม่ว่าบิดาจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรในขณะที่บุตรเกิดหรือไม่ เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่

        ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายระหว่างบิดาและมารดาของบุตรก่อนบุตรเกิด ก็ไม่มีอะไรต้องทำต่อไป

        แต่หากมิได้มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายระหว่างบิดาและมารดาของบุตรก่อนบุตรเกิด และประสงค์จะให้บุตรได้รับสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดา ก็จะต้องไปร้องขอให้มีการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ วรรค แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

            แต่ถ้าสบายใจแค่สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนก็ไม่ต้องทำอะไร

            เมื่อบุตรเกิด ก็เอาหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่โรงพยาบาลออกให้ ไปแจ้งการเกิดในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบิดา ตั้งชื่อ และให้ใช้นามสกุลของบิดา และจะทำเรื่องการรับรองเป็นบุตรก็ทำเสียเลย เว้นแต่การจดทะเบียนสมรสทำสำเร็จแล้ว ก็ไม่จำเป็น

        ประเด็นอื่นๆ

        ควรเอาข้อเท็จจริงส่วนบุคคลของมารดามาดูค่ะ อยากทราบว่า (๑) มารดาเกิดที่ไหน ? (๒) เกิดเมื่อไหร่ ? (๓) บุพการีของมารดาเป็นใคร ? มีสัญชาติอะไร ? ถือเอกสารอะไรบ้าง ? หากสนใจอยากช่วยเขาต่อไป ก็ไปสืบพยานมาซิคะ

------------------------------------------------------