หาคำบาลีของประโยคนี้ครับ

กิตติศักดิ์
กราบนมัสการพระคุณเจ้า ผมเคยฟัง (หรืออ่าน) มาจากแหล่งใดจำไม่ได้แล้ว ถึงประโยคที่ว่า "เหตุหนึ่งอย่างทำให้เกิดผลหลายอย่าง และผลหนึ่งอย่างเกิดมาจากเหตุหลายอย่าง" ถ้าจำไม่ผิด ประโยคนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดเล่มหนึ่ง ขอความกรุณาพระคุณเจ้าโปรดช่วยบอกคำบาลี และที่มาของประโยคนี้ด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
คำตอบ
  • เอกํ น เอกโต อิธ       นาเนกมเนกโตปิ โน เอกํ
  • ผลมตฺถิ อตฺถิ ปน       เอกเหตุผลทีปเน อตฺโถ
  • ผลอย่างเดียว มีเพราะเหตุอย่างเดียว หามิได้
  • ผลหลายอย่าง มีเพราะเหตุอย่างเดียว หามิได้
  • แม้ผลอย่างเดียว มีเพราะเหตุหลายอย่าง ก็หามิได้
  • แต่อรรถะในการแสดงว่าผลอย่างเดียวมีเพราะเหตุอย่างเดียว มีอยู่

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๓ ปัญญาภูมินิเทส ฉบับบาลีหน้า ๑๔๒ ฉบับภาษาไทยลองไปเทียบเคียงเอาเอง...

อนึ่ง ท่านมิได้อ้างว่าคัดลอกต่อมาจากคัมภีร์ใด หากสนใจก็ไปค้นเอาเองเถิด...

เจริญพร

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

ผมอยากสอบถาม เกี่ยวกับ การถอดคำบาลี เป็นอักษรโรมัน(อังกฤษ) ครับ

ชื่อ ธนา (ทะ-นา) เขียนเป็น บาลี ว่าอย่างไร? แล้วถอดเป็นอักษร โรมันอย่างไร?

นามสกุล ฉลอม (ฉะ-หลอม) เขียนเป็น บาลี อย่างไร? ถอดเป็นอักษร โรมันอย่างไร?

ตัวอย่าง

1. กรกฏ บาลี = กรกฎ [ มีจุดพินทุ ( . ) ใต้ตัว ร ]

ถอดเป็นโรมัน = karkata [ ตัว t มีจุด ( . ) ข้างล่าง = ฏ ]

2. ราชบัลลังก์ บาลี = ราชปลลงก [ มีจุดพินทุ ( . ) ใต้ตัว ล (ตัวแรก) และ ใต้ตัว ง ]

ถอดเป็นโรมัน = rajapallanka [ ตัว a ตัวแรก มี ( - ) ข้างบน = สระ อา ตัว n มีจุด ( . ) ข้างบน = ง ]

BM.chaiwut
30ธนา ฉลอม

 

การถอดคำบาลีเป็นโรมัน เคยศึกษาเล่นๆ ด้วยตนเองประมาณยี่สิบปีก่อน ลืมหมดแล้ว คุณโยมต้องไปค้นหาจากที่อื่น เพราะมิใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้...

กรกฎ นั้น มิใช่บาลี น่าจะเลียนแบบมาจากสันสกฤต ถ้าจะเขียนแบบบาลีแท้ๆ ต้องเขียนว่า กกฺกโฏ แปลว่า ปู

เจริญพร

กราบนมัสการอย่างสูงครับ

การได้รับการอวยพรจากพระเป็นพรอันประเสริฐ มีคำบาลีว่าอะไรครับ

ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ มีคำบาลีว่าอะไรครับ

ขอกราบนมัสการอย่างสูงครับ

เรียนประโยค ๓ มีกีี่วิชา ต่างจาก ประโยค ๒ อย่างไรบ้างครับ ยากรู้ว่าจะเตียมตัวอะไรบ้างครับ

หาคำบาลีอยู่ตรงไหน ไม่เห็นมีเลย

หาคำบาลีอยู่ตรงไหน ไม่เห็นมีเลย

คาายชิพ