ผมไม่เข้าใจช่วยตอบให้หน่อยคับ

ธนะชัย
ระบบเงินเดือนและค่าจ้างของระบบราชการเป็นอย่างไรครับ สมถรรนะหลักของผู้บริหารในการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐเป็นอย่างไรครับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดระบบการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ

คำถามที่ถามมา เป็นเรื่องระบบเงินเดือน ค่าจ้างของระบบราชการ ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาค้นคว้าที่เว็บของ ก.พ.ร. จะมีรายละเอียดให้อยู่แล้วครับ เข้าไปที่ google.co.th แล้วพิมพ์คำว่า ก.พ.ร. ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดระบบการจัดการทุนมนุษย์ก็เช่นกัน โดยหล้กการบริหารจัดการต้องคำนึงถึง ปัจจัยที่อาจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์การ แนะนำให้เข้าไปที่ google.co.th แล้วพิมพ์คำว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหาร จัดการ..ครับ จะได้คำตอบหลากหลาย นำมาบูรณาการได้

ส่วนเรื่องสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ในการจัดการทุนมนุษย์ ภาครัฐที่ถามมา ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว  อยู่ที่ว่าจะนำแนวคิดทฤษฎีของใครมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ถ้าผมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวคิด จะได้ว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร ควรมี

  1. เป็นผู้มีความรอบรู้
  2. เป็นผู้มีคุณธรรม
  3. เป็นผู้มีหลักการ มีเหตุมีผล
  4. เป็นผู้รู้จักประมาณ
  5. และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกัน รู้จักวางแผนรองรับไว้เสมอ

หรือถ้าผมจะนำแนวคิดทฤษฎี KSM Model ของ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา จะตอบโดย ย่อ ๆ อย่างมีเวลาจำกัดว่า ผู้บริหารควรมีสมรรถนะดังนี้

  1. K= knowledge เป็นผู้มีความรู้ มีขีดความสามารถในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ รอบรู้
  2. S= Skill เป็นผู้ที่มีทักษะ มีประสบการณ์
  3. M=Management เป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพ แปลงวิสัยทัศน์ เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้

ซึ่งที่จริงยังมีรายละเอียดอีกมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ผมเขียนไว้เท่านี้ก่อน ครับ

เรื่องสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ในการจัดการทุนมนุษย์ อาจารย์เคยตอบให้แล้ว ศึกษาได้ที่  http://gotoknow.org/blog/hrm-yom/109844

ผมพูดไม่คอยเก่ง ผมอย่ากพูดเก่ง

เมื่อไหร่จะส่งมาให้ผม