การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

น.ส.เครือมาศ อินทะวัง บธ.บ.กจ.(4 ปี)4
จากการได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้ง โดยมีท่านวิทยากร คือ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และทีมงาน บรรยายในข้อหัวเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งท่านได้สอนให้เราเตรียมตัว และเตรียมพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอก พร้อมทั้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆที่คิดว่าเราเองควรจะปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สอนทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎี 4L's ทฤษฎีทุน 8 ประเภท และทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งท่านได้จุดประกายและผลักดันให้เรา อย่าหยุดการเรียนรู้ ให้สนุกกับการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้สร้างมลูค่าเพิ่ม พร้อมทั้งนำทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ในห้องเรียน แต่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เหมือนเราเรียนรู้และฝึกฝนไปในตัว และที่สำคัญเราต้องเป็นคนเก่งควบคู่กับคนดี
คำตอบ

นักศึกษาทุนคนค่ะ

ที่นักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนา การพัฒนาทุนมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นให้อาจารย์ด้วยนะคะ

http://gotoknow.org/blog/chiraacademy/292211

ขอบคุณค่ะ

อ.ลัดดา

จากการที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์" โดยท่าน ศ.ดร.จีระ หงษ์ลดารมภ์ ในวันนี้ ดินฉันได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวออกไปสู่ตลาดแรงงาน ในยุคโลกาพิวัฒน์

โดยท่าน ศ.ดร.จีระ หงษ์ลดารภ์ ได้พูดถึงการปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาพิวัฒน์โดยเริ่มจากตัวเราโดยการมองตัวเองให้ออกว่าเรากำลังทำอะไรทำสิ่งใหนอยู่และให้รู้ว่าเราควรทำอะไร จะทำงานในด้านใหน เราจะเป็นนายคนหรือว่า เราจะไปเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่น เราต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง โดยการใช้เครื่องมือทุน 8K's คือ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความสุข ทุนทางสังคม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทาง IT ทุนทางความรู้และทักษาและทัศนะคิต เครื่องมือในการสำรวจตัวเองอีกตัวก็คือ 5K's ทุนแห่งการสร้างสรรค์ ทุนแห่งความรู้ ทุนทางอารมณ์ และทุนทางวัฒนธรรม หากเราปฏิบัตได้ตามนี้เราเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า และท่านยังปลุกจิตสำนึกของเราให้เรา จากการที่เป็นคนรอโอกาส รอ อย่างเดียว แต่ตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปหาโอกาส ท่านทำให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้เรากล้าแสดงออก กล้าปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเราเป็น กล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ กล้าคิดในสิ่งที่ใครเขายังคิดไม่ออก กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองรู้ เพราะว่าคนเรามีข้อเสียก็คือการไม่กล้าแสดงออก กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิด ท่านทำให้เราทะลุออกจากกรอบ และท่านยังชี้ให้เห็นว่า การศึกษาไม่ใด้จำเป็นต้องอยู่ห้องเรียนเท่านั้น เรายังสามารถศึกษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา จากการใช้ชีวิตประจำวันและโลกภายนอก