สรุปบทความ และสรุปการสัมมนา

นางสาวสุภาวดี เหรียญปรีชา บธ.บ.กจ(4ปี)4
สรุปบทความ เรื่อง ให้กำลังใจ พลตำรวจเอกปทีป ลูกแม่รำเพยโชคดี ดังนี้ ท่าน ศ.ดร.จีระได้กล่าวว่า ท่านได้กลับมาร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัฐ Mizoram ประเทศอินเดียประเทศอินเดียและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากรัฐ Mizoramมีวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ใกล้กับพม่าและไทย ซึ่งมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกับรัฐบาลของรัฐ Mizoram จะทำโครงการฯร่วมกัน 5 เรื่อง คือ 1.จัดทำ Workshop ให้ผู้บริหารทางการตลาดระหว่างประเทศของเขาโดยเน้นกรณีศึกษา 2. จัด Workshop ให้ผู้บริหาร เรื่อง สร้างผู้ประกอบการ 3. ประสานกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหรรมและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 4. จัดหาอาจารย์มาสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย และสุดท้ายภายใน 6 เดือนก็จัด Workshopให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ Mizoramได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารมืออาชีพ ในที่สุดรัฐบาลของรัฐ Mizoram ก็เห็นความสำคัญของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ สรุปสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์วันที่ 29 สิงหาคม 2552 ดังนี้ ท่าน ศ.ดร.จีระได้วางแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถเผชิญกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี เช่น ถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเริ่มต้นจากการมองตนเองให้ออก สำรวจตนเองถึงจุดแข็ง สำรวจว่าถ้าเราแล้วเราจะไปประกอบอาชีพอะไร โดยท่านให้ความรู้เราเกี่ยวกับทฤษฎี 2R's ทฤษฎี 4L's ทฤษฎี 8K's และทฤษฎี 5K's จากนั้นก็จัดทำ Workshop ออกมาและนำไปปฏิบัติให้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คำตอบ