บทเรียนจากความจริง & สรุปการสัมมนา

นางสาวจุรีพร อุทัง
สรุปบทเรียนจากความจริง ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ตามความคิดเห็นของท่านดร.จีระแล้ว การบริหารประเทศแนวใหม่ของนายกฯอภิสิทธิ์ อาจช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ ซึ่งวัฒนธรรมและการบริหารการเมืองแบบเก่าๆจึงจำเป็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง รัฐ Mizoram ประเทศอินเดีย มีประชากรเพียง 1 ล้านคน มีวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับประเทศพม่าและประเทศไทย ซึ่งในอนาคตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอาจร่วมมือกับประเทศไทยมากขึ้นในหลายๆด้าน มีโอกาสที่สามารถเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประชาชนกับประชาชน ดร.จีระจะได้มีโอกาสทำโครงการร่วมกับรัฐบาลของ Mizaram โดยการทำ workshop พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราด้วย สรุปสัมมนาหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนการทำงานและการกระทำสิ่งต่างๆ ดังนั้นในฐานะที่เรากำลังจะเป็นบัณฑิตที่จะต้องไปเผชิญต่อสภาวการณ์แข่งขันกับโลกปัจจุบันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวและปรับพฤติกรรมของตนให้พร้อม ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านของปัญญา จริยธรรม สังคม ความยั่งยืน IT ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้พื้นฐานทั้ง 8 อาจไม่เพียงพอ เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาใน ทุนแห่งการสร้างสรรค์ ทุนทางความรู้ ทุนทางนวัตกรรม ทุนทางอารมณ์ และทุนทางวัฒนธรรม โดยการแสวงหาความรู้อยู่เสมอและทุกๆที่ ไม่ใช่เพียงแค่รอโอกาสเท่านั้น เราต้องลงมือปฏิบัติ เอาความรู้เหล่านี้ไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาต่อไป น.ส.จุรีพร อุทัง บธ.บ.กจ.ปี 4
คำตอบ
not yet answered

จากบทเรียนจากความจริง โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นการให้กำลังใจแก่พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ

จากบทความนี้สามารถสรุปประเด็นความสำคัญ ออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน

เรื่องแรก เป็นการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย ว่านายกฯอภิสิทธิ์ หลักจากพลาดท่าเสียที การประชุม ก.ต.ช.ไม่สำเร็จ คงจะอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นานเพราะเสียหน้า ขาดภาวะผู้นำ แต่ท่านศ.ดร.จีระกลับมองตรงข้ามกับการวิเคราะห์เหล่านั้น เหตุการณ์ในการเสียหน้าทางการเมืองกับความกล้าหาญทางจริยธรรมทางการเมือง ทำให้ประชาชนเข้าใจว่า "กระบวนทัศน์" ของการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องจากการเป็นแขกของรัฐ Mizoram ประเทศอินเดีย ในการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐบาล ได้มีข้อสรุปร่วมกัน 5 เรื่อง คือ

1.จัด Workshop โดยเน้นการเป็นผู้บริหารทางการตลาดระหว่างประเทศ

2.จัด workshop เรื่องสร้างผู้ประกอบการ การลงทุนและสร้างจิตปัญญาของผู้ประกอบการ

3.การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับอินเดีย

4.เป็นการจัดหาอ.ภาษอังกฤษจาก Mizaram มาสอนอังกฤษให้คนไทย

5.และภายใน 6 เดือนจะมีการจัด workshop ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ของ mizaram เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารมืออาชีพ