การจัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์"

นางสาวทัศนีย์ เมืองคำ
จากการที่ท่าน ศ.ดร. จีระ ได้มาพูดในวันนี้นั้น ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของความรู้ของท่าน ที่ท่านได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาอย่างเราฟัง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีต่าง ๆ กระบวนการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ โอกาสของคนเราในการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคนหนึ่งในการทำงานของเรา ทำให้ได้เห็นถึงความคิดของแต่ละคนในการที่จะทำอะไร หรือพัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่ให้นำไปปฏิบัติในการทำงานได้จริง ทำให้ดิฉันรู้สึกเกิดแรงจูงใจในการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่กลัว กล้าที่จะลุกขึ้นมาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถของเราที่มีอยู่ หรือการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างและทำให้เรามีโอกาสเทียบเท่ากับคนอื่น หรือมากกว่าคนอื่น และในการรับฟังครั้งนี้ยังได้เห็นถึงพลังในการทำงานของท่าน ในการที่จะทำให้นักศึกษานั้นมีการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
คำตอบ
not yet answered

จากการฟังสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ แล้วทำให้เกิดแรงผลักดันให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการออกไปสู่โลกภายนอก ที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และยังต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเองให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์นี้ให้ได้ และทฤษฎีที่ควรนำมาปรับใช้คือ ทฤษฎี 8 k’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อนำมาปรับใช้กับตนเองแล้ว จะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ถือเป็นวิธีการสร้างศักยภาพให้ตนเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ ท่านศ.ดร.จีระ ท่านได้ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้เราตื่นตัวกับยุคโลกาภิวัฒน์ที่เราต้องเผชิญโดยที่เราควรจะต้องรู้ก่อนว่าเรามีจุดแข็งของตัวเองอย่างไรที่จะออกไปเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ควรเตรียมตัวให้พร้อมสู่โลกภายนอกโดยวิเคราะห์ว่าเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา ความกล้าแสดงออก และอื่นๆที่เรายังต้องเรียนรู้อีกมากเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ซึ่งการพัฒนานั้นมาจากในหลายๆแนวทางด้วยกันทั้งการเปลี่ยนแนวคิดสู่นัวตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เราจะต้องปรับวิธีการเรียนรู้ของเราเองที่นำไปสู่ความจริงได้ซึ่งมีทฤษฎีที่สามารถเป็นแนวทางได้คือ 4L's วิธีการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องรวมไปถึงการมีบรรยากาศที่สร้างการเรียนรู้ด้วยถึงจะทำให้เกิดโอกาสที่สามารถทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นและสามารถเผื่อแผ่ไปสู่ชุมชนจนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในที่สุด แต่ทั้งหมดนี้สำคัญที่สุดคือการรู้จักตนเองและกล้าที่จะปรับปรุงสิ่งที่ตนเอง

บกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น ในการสัมมนานี้ให้ความรู้มากมายเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเป็นแนวทางที่ดีต่อไป

จากการที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ทำให้รู้ถึงวิธีการเตรียมตัวออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานและโลกภายนอก สิ่งที่จะแข่งขันได้นั้นประกอบด้วย ความสามารถในการคุยหรือสนทนากับคนในโลกดั้งนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และสามารถสนทนาได้ ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบๆตัว เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้แบบท่องจำมาเป็นเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ต้องรู้จักคิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบ อย่าเก่งแต่ในกะลาต้องกล้าเผชิญกับความจริง ต้องตามโลกให้ทันเพื่อที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ต้องสำรวจตัวเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรในตัวเอง จุดแข็งต้องรักษาไว้ และหากพบจุดอ่อนพยายามปรับปรุงและกำจัดมันออกไป ที่สำคัญก่อนสิ่งอื่นใดก็คือ อย่าหยุดการเรียนรู้ สนุกกับมันและนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

...............................

การเตรียมความพร้อมสู่การออกไปแข่งขันกับการตลาดแรงงานของโลกภายนอก เราต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนหรือจุดเด่นจุดด้อยของเราเป็นอย่างไร เมื่อวิเคราะห์ได้ก็ควรหาทางแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราในการแข็งขัน การมีการเตรียมความพร้อมที่ดีนั้นจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรนั้นๆ ทั้งนี้ เราต้องมีทักษะที่ดีในด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันโลกนั้นมีการสื่อสารกันทั่วโลก การที่จะทำให้เรามีศักยภาพเหนือกว่าผู้อื่นได้ก็คือ การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและนอกจากนั้นการมีความเป็นผู้นำจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง ให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการที่เราจะเตรียมความพร้อมได้ดีนั้นเราต้องอาศัยการเรียนรู้ และต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

จากการได้เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทุนมนุษย์"ในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย ศ.ดร.จีระ หงษ์ลดารมภ์ทำให้ได้เรียนรู้การเตรียมตัวออกไปสู่ตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านและมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันโลก ซึ่งสิ่งสำคัญที่มีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ระดับการศึกษาหรือสถาบันการศึกษา แต่อยู่ที่ความสามารถและการเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาตนเองให้เป็นhuman capitalนั้นต้องมีการเรียนรู้โดยการศึกษาจากสิ่งรอบตัวและปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก อีกทั้งยังต้องดึงจุดแข็งที่มีอยู่ในตนเองสร้างเป็นจุดเด่นให้กับตนเองและพัฒนาจุดอ่อนเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตนเอง การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาในทุกด้านจนเรามีความมั่นใจจะทำให้เรามีความกล้าและประสบความสำเร็จ และที่สำคัญที่สุดในการสัมมนาครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงตนเองและแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับจากการสัมมนาให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตามเราด้วย

สำหลับการที่ไ้ด้เข้ารวมรับฟัง การสัมมนาในครั้งนี้ ที่ว่าถึงเรื้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยท่านศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นั้นได้เป็นการกระตุ้นถึงการดำลงชีวิตต่อไปในอนาคต ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร(ภาษาที่3,4,5,ฯลฯ)การสร้างเครือข่ายระหว่างกันของโลกโกาภิวัตน์ที่ไร้พรหมแดน โดยมีการเรี่ยนรู้ใ่่ห้เพิ่มมากขึ้นและไม่มีจุดจบ

โดยขั้นแรกนั้นเรา่จะต้องรู้จักกับตนเองให้ดีก่อนถึังจุดแข็ง ที่จะสามารถนำมาเป็นจุดเด่นที่ำไม่มีใครเหมือน สามารถดึงดูดชักนำผู้คนจากหลายๆสัังคม หลายๆสถานที่เข้ามารวมกันไว้ได้เพื่อเป็นเครือข่ายในสายธุรกิจของเราให้ได้ กับจุดอ่อนหรืออุปสักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่ควรจะมีการป้องกันลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่มากก็น้อย และให้เหมาะกันปัจจัยภายนอกที่จะเขามากระทบทั้งโอกาศและอุปสักอย่างที่เรากำหนดไม่ได้ เพราะเวลาไม่เคยจะรอใคร กับการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งของธุรกิจ

สุดท้ายนี้ท่านศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังได้มีการรอที่จะนำผลการการสัมมนาในครั้งนี้ อีก 6 เดือนข้างหน้าว่าจะการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้หรือไม่มีการพัฒนาในตัวคุณอย่างไร