ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส.เครือมาศ อินทะวัง บธ.บ.กจ.(4 ปี)4
จากบทความที่ได้อ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตในสังคมการเมือง ฯลฯ และทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนรวม ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เน้นเรื่องการให้โอกาส ซึ่งการเรียนรู้ของคนไทยจะขึ้นอยู่กับการได้รับโอกาสดีๆจากผู้นำและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้คนไทยมีเเรงบันดาลใจ ให้มีความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องไปสู่ความเป็นเลิศ พวกเราชาวไทยควรจะนำพระองค์เป็นแบบอย่าง โดยรู้รักสามัคคี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี เป็นคนดีของสังคม ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวง ช่วยกันพัฒนาประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ ถ้าเราปฏิบัติได้เช่นนี้เชื่อว่าพระองค์ท่านคงจะมีความปลื้มปิติที่เห็นลูกๆหลานๆ ปวงชนชาวไทยที่รู้รักสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และดำเนินวิถีชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสันติสงบ
คำตอบ
not yet answered

สรุป บทความ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ได้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนของประเทศไทยในการช่วยประชาชนในด้านการฝึกศิลปะชีพเพื่อช่วยประชาชนให้ได้มีรายได้เพิ่มรายได้แก่คราบครัวของตนและท่านยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเปน ป่า น้ำ หรือ สิ่งแวดล้อม ท่านได้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และทำให้ประเทศชาติมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ต่อ....พระราชินีต้องการให้ประชาชนชาวไทยรักชาติเกิดความสามัคคีและไม่แบ่งแยกกัน เปนสีแดงหรือเหลือง เพื่อให้ประเทศชาติสงบและทำให้พระเจ้าอยู่หัวได้สบายใจและสนับสนุนเยาวชนด้านกีฬาเพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาใช้เวลาให้เปนประโยชน์