ขอแสดงความคิดเห็น "ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร"

น.ส.เพ็ญประดับ สุวรรณ์ บธ.บ.กจ.4 ปี (4)
สรุป สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงทำเพื่อประชาชนส่วนรวม โดยเน้นเรื่องการให้โอกาส แต่โอกาสจะเกิดขึ้นได้ต้องผนึกกำลังกันทุกๆฝ่าย เรื่องแรก..ประชาชนขาดความสามัคคีกัน แตกแยกกันเป็นพรรคพวก ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ทำให้ระบบเศรษฐกิจตกต่ำ และสุดท้ายผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็หนีไม่พ้นประชาชนนั่นเอง ดังนั้นควรเตือนสติสังคมไทยให้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เรื่องที่สอง..ประเทศจะพัฒนาได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ ถ้าผู้นำดีประเทศจะเจริญ แต่ถ้าผู้นำไม่ดีประเทศก็จะเกิดแต่ปัญหาดังนั้นทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ แต่จะเป็นผู้นำที่ดีจะต้องยืดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ในประเทศไทย ร.5 ร.9 สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงเป็นตัวอย่างในการหาความรู้เป็นเป็นผู้นำที่ดี
คำตอบ