สรุปบทความ

น.ส.จีรนันท์ กลมกล่อม
จากบทความสามารถสรุปได้เป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเน้นเรื่องการให้โอกาสกับคมไทยที่มีศักยภาพเพื่อสร้างคนเก่งและคนดี ประเด็นที่สองคือ การเป็นผู้นำซึ่งได้กล่าวถึงปัญหาผู้นำประเทศของไทยในปัจจุบันและลักษณะผู้นำที่เป็นตัวอย่างของไทยรวมถึงผู้นำตัวอย่างอีกท่านคือ คุณอาคิโน อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปินส์ ท่านเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมและดึงเอาพลังของรากหญ้าเพื่อส่วนรวม ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้ผู้นำประเทศของไทยได้นำไปปฏิบัติได้บ้าง
คำตอบ