ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

น.ส.ทิพย์ภาวดี ณ เชียงใหม่ บธ.บ.กจ.(4ปี) 4
สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เรื่องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ประเทศไทยไปสู่ความสมดุล และช่วยนำโลกไปสู่ความยั่วยืนแน่นอน อีกทั้งทรงเน้นเรื่องการให้โอกาสของคนไทยขึ้นอยู่กับการได้รับโอกาสดีๆ ในเรื่องนี้มีแนวคิดที่สำคัญ 2 เรื่องคือ1.ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปการศึกษากองทัพอากาศแล้วโดยไม่ต้องรอให้ปฏิรูปใหญ่แต่จะเป็นการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจะเริ่มต้นที่โรงเรียนและไปต่อที่วิทยาลัยของกองทัพอากาศและสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันความรู้ให้มากขึ้น 2.เรื่องการสร้างผู้นำควรมีจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมมากกว่า ไม่ใช่เพื่อครอบครัวและพรรคพวกของตนเอง และผู้นำที่ดีควรมีทฤษฎีผู้นำเน้นRole Model
คำตอบ
not yet answered

จากบทความ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงในคืนวันที่12 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในระบบบริหารราชการในปัจจุบันจะดูแลระยะสั้นๆมากกว่าระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ป่า,น้ำหรือสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่สุด ถ้าประชาชนคนไทยมีพฤติกรรมช่วยลดภาวะโลกร้อน การพัฒนาแบบยั่งยืนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากแนวคิด 2 เรื่องจากการสัมนาใหญ่ของกองทัพอากาศ มีใจความว่า

1.การศึกษาในกองทัพอากาศควรที่จะมีการปฎิรูปการศึกษา เพราะสงครามการรบสมัยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

2.ทฤษฎีผู้นำเน้น Role Model เช่น Steven Covey กล่าวถึง เรื่องการสร้างผู้นำไม่ต้องสอบหรือท่อง แต่ควรที่จะอยู่ในความสามารถส่วนบุคคลที่จะแสดงออกมาเมื่อเผชิญต่อเหตุการณ์นั้นๆ