ความคิดเห็นบทความ"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร"

นางสาวเบญจวรรณ ทาทอง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชน พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่นเรื่องป่า น้ำ สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน บวกกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังต้องการให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังความสามัคคี ความรักให้เกิดขึ้นในชาติ โดยให้ทุกๆ ฝ่ายหันหาเข้าหากัน และรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็น
คำตอบ
not yet answered

สรุปบทความได้ดังนี้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพระองค์ทรงได้ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสมากขึ้นเพื่อทำให้คนที่เคยผิดพลาดแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ อีกเหตุผลคือเป็นการช่วยทำให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมอีกด้วย ในบทความยังได้ให้ความสำคัญอีกเรื่องคือการให้การสนับสนุนคนที่มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกสู่สังคมเพราะถือว่าคนไทยยังให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นน้อยมาก

(อันใหม่นะคะตัวนี้ส่งจิงๆคะ)สรุปบทความได้ดังนี้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพระองค์ทรงได้ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสมากขึ้นเพื่อทำให้คนที่เคยผิดพลาดแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ อีกเหตุผลคือเป็นการช่วยทำให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมอีกด้วย ในบทความยังได้ให้ความสำคัญอีกเรื่องคือการให้การสนับสนุนคนที่มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกสู่สังคมเพราะถือว่าคนไทยยังให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นน้อยมาก และการแสดงออกของสื่อต่างๆควรยืนในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะการเป็นสื่อนั้นต้องทำตัวเป็นกลางให้ได้จึงจะถือว่าเป็นสื่อที่ดีได้

จากบทความ ”ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ” สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

กล่าวถึงพิธีเฉลิมฉลอง ถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2552 พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการให้โอกาส และการใช้โอกาสที่ได้รับนั้นในทางที่เกิดประโยชน์ ทั้งตรัสว่า คนไทย ถ้าได้รับโอกาส ความสามารถที่มีอยู่ ก็มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ ในบทความยังกล่าวถึง ความยินดีที่คนไทยมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีทัศนคติมุมมองที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข