"ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร"

นางสาวธัญพร เป้าต้น
ขอแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชน และทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในระบบบริหารราชการเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งคือการมีทฤษฎีผู้นำ โดยผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เกิดความศรัทธาและเกิดความต้องการที่จะทำตาม ต้องให้วิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ต้องทำสิ่งต่างๆให้มีความสอดคล้อง มีระบบสนับสนุนที่ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้จริง และความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็จากความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทุกๆคน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะการเรียนรู้คืออุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิภาพสูงที่จะเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน บธ.บ.กจ.ส.(4ปี)4
คำตอบ
not yet answered

จากบทความสรุปได้ว่าการที่ประเทศชาติจะพัฒนาและอยู่รอดได้นั้น ต้องมีผู้นำและบุคลากรที่ดีมีคุณธรรมและเก่ง รู้จักให้ผู้อื่นทำเพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาไปในอนาคตดูได้จาก รัชกาล5 และ รัชกาลที่ 9 ของเรา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวิธีเรียนรู้ของสมเด็จพระเทพฯ ทำนทรงพูดได้กี่ภาษา หากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเมืองควรมีผู้นำและบุคลากรที่เก่งและมีคุณธรรมไม่ใช่เอาแต่พรรคพวกของตน ควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด ไม่ใช่แต่กังวลแต่เรื่องเล็กๆ ที่สำคัญคือเทคนิคการบริหารก็สำคัญ

มีแต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่มีความหมาย ตัวอย่างที่ดีมีให้เห็นเช่น อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ คุณ อาคิโน เคยเป็นแค่แม่บ้าน แต่พอมีโอกาส จัดการประธานาธิบดีมาร์คอสให้ออกจารตำแหน่งสำเร็จ จัดการคุณมาร์คอสยากกว่าทักษิณอีก

เพราะอยู่มานาน 16ปี เป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมจริง ๆ จุดแข็งของคุณอาคิโน คือ จิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมและดึงเอาพลังรากหญ้า People Power เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อครอบครัวของท่าน ตายแล้วคนในโลกยังพูดถึง