ขอแสดงความคิดเห็นในบทความ "ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร (บทเรียนจากความจริง กับ ดร.จีระ)"

กัญญารัตน์ ภิวงค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้ห่วงใยประชากร และประเทศไทยมาก จึงได้มีการให้คำชี้แนะแนวทางในการการพัฒนาแบบยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาให้ประเทศไทยไปสู่ความสมดุลและช่วยนำโลกไปสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งชี้จุดการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ที่อาศัยโอกาสนำพาตัวเองไปสู่สากลได้ เช่น ด้านการกีฬา หรือ โครงการศิลปาชีพ สามารถผลิตสินค้าระดับโลกได้ นอกจากนี้พระองค์ทรงเน้นการให้โอกาสกับตัวเอง ทะเยอทะยานที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จ และเป็นคนเก่ง มีความสามารถ แต่ในเรื่องของ บทบาทการเป็นสถานศึกษาหลักในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศนั้น จริงอยู่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีขึ้น ทันสมัย และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และได้มีการชี้นำบุคคลตัวอย่าง เช่น ร.5, ร.9, พระราชินี, พระเทพฯ เป็นต้น และยังรวมไปถึง อาคิโน อดีตประธานาธิบดี ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เป็นได้แต่ตัวอย่างที่ควรจะนำหลักการมาปรับประยุกต์ใช้ หลักประสำคัญ คือ ความดี คุณธรรม ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจในการทำงานมากกว่าที่สำคัญ หากนำทฤษฏีของบุคคลตัวอย่างมาอ้างอิงว่าทำนำ บุคคลตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับ แต่ภายในใจมีอะไรแอบแฝง มีความอิจฉา มีความไม่บริสุทธิ์ ก็ถือว่า นำยุทธศาสตร์ที่ได้เรียน ได้ศึกษามานั้น มาทำลายประเทศชาติ และลบหลู่บุคคลตัวอย่าง เนื่องจากนำท่านทั้งหลายมาเป็นข้ออ้างเพื่อสนองตอบตัณหาของตัวเอง และพวกพ้อง ในทางกลับกัน ถ้าท่านนำตัวอย่างของบุคคลตัวอย่างมาใช้ในทางที่ดี แน่นอนว่า ประเทศไทยจะมีความเจริญยังยืน และเป็นแนวหน้าได้อย่างแน่นอน นางสาวกัญญารัตน์ ภิวงค์ เลขที่ 1 บธ. บ. กจ. ส. (4ปี) 4
คำตอบ
not yet answered

จากข่าวเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดของผู้นำ การเป็นผู้นำในแต่ละแบบ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. การให้โอกาส เป็นเรื่องที่ถูกต้องมาก ๆ การที่คนเราจะเกิดการใฝ่รู้ หรือเรียนรู้ ต่าง ๆ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ การได้รับโอกาสดี ๆ จากผู้นำ และผู้นำเองก็ต้องเป็นผู้นำที่สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีการสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องไปสู่ความเป็นเลิศ “นักการเมืองต้องสร้างคนเก่งและดี” ซึ่งจากประโยคนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงโลกของทุนนิยมในปัจจุบัน ว่า จริยธรรมในสังคมเกิดขึ้นแต่เปลือกนอก มิได้อยู่ในจิตสำนึก

2. การปฏิรูปการศึกษา ต้องมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้กันมากขึ้น ผู้นำต้องเป็นต้นแบบ (Role Model) แบบอย่างที่ดีในการทำงาน สามารถทำให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงาน

สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. ได้กล่าวถึงพระบรมราชินีนาถที่ท่านทรงทำเพื่อคนส่วนรวม และคำนึงถึงคนส่วนใหญ่มากกว่าตัวเอง และให้วิธีคิดอย่างยั่งยืน

2. ได้กล่าวถึงลักษณะผู้นำที่ดีที่มีจิตวิญญาณเพื่อส่วนร่วมและดึงเอาพลังงานของรากหญ้าเพื่อส่วนร่วม

3. ได้กล่าวถึงการปฎิรูปการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน