สรุปบทความข้าพระเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาวพัชราภรณ์ อิ่นคำ
บทความในเรื่องนี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับพระราชดำริของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านทรงมีการคิดค้นที่จะมีการพัฒนาและเน้นการให้โอกาสเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของคนไทยทั้งในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ แม่น้ำและทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่สองคือได้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของกองทัพอากาศที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นการคิดว่าไม่น่าจะสำคัญเท่าใดนัก แต่การที่เรามีการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้น่าจะดีกว่ากันปฏิรูปการศึกษา ส่วนที่สามการพัฒนาผู้นำกรณีของประเทศ ฟิลิปินส์ คุณอาคิโนที่เคยเป็นแม่บ้านแต่กลับมีวิธีการจัดการกับอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสให้อออกจากตำแหน่งได้สำเร็จโดยการใช้ความคิดและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมการดึงเอาพลังจากรากหญ้า people power เข้ามาช่วยเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง การใช้ทฤษฎี Role Model การสร้างผู้นำไม่ต้องสอบหรือท่องแต่เป็นการสร้างจากการ หาความรู้ การเรียนรู้ ความอยากรู้ และความใส่ใจของคนผู้นั้นเอง
คำตอบ
not yet answered

ท่านไปงาน12สค.ร่วมจุดเทียนถวายพระพร ท่านกล่าวถึงบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถทรงมีบุญบารมีช่วยให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์อันตราย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถทรงทำทุกอย่างเพื่อปวงชนโดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวในทุกด้าน ซึ่งคนไทยควรหันมาร่วมแรงใจปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของทุกคนเอง ท่านเน้นการให้โอกาสซึ่งจะทำให้คนไทยได้มีแรงบันดาลใจไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านดังนั้นทุกฝ่ายต้องผนึกกำลังกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถทรงเป็นผู้นำระดับโลกที่มีทฤษฎีผู้นำเน้นRole Modelเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ของท่านความมานะของท่านไปใช้ในชีวิติได้

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยพระองค์ทรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติบวกกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยในการช่วยกันลดโลกร้อนและรักษาธรรมชาติ อีกทั้งพระองค์ท่านทรงให้โอกาสกับเยาวชนและคนไทยที่มีศักยภาพทั้งในด้านกีฬาและอาชีพให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาที่ดี เพื่อนำโอกาสนั้นมาพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีของทุกๆฝ่ายจึงจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

......................

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้ นำหรือสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันซึ่งหากคนไทยทุกคนช่วยลดภาวะโลกร้อนโลกใบนี้ก้จะได้ประโยชน์อีททั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้เป็นแนวทางสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความสมดุลและช่วยนำโลกไปสู่ความยั่งยืน ส่วนอีกเรื่องที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญคือ เยาวชนและคนไทยที่มีศักยภาพถ้าได้รับโอกาส เช่น ด้านกีฬา หรือโครงการศิลปะชีพโดยพระองค์ทรงเน้นการให้โอกาส เพื่อให้มีแรงบันดาลใจและเกิดความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องนำไปสู่การสร้างนักการเมืองที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีและทฤษฏีผู้นำ เน้น Role Model การสร้างผู้นำไม่ต้องสอบหรือท่องแต่เป็นการสร้างจากการ หาความรู้ การเรียนรู้ ความอยากรู้ และความใส่ใจของคนผู้นั้นเอง

จากบทความทีี่่อ่าน จะเห็นได้ว่า ดร.จิระ ได้กล่าวถึง พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงกล่าวถึง การให้โอกาส เพราะคนไทยเป็นคนที่มีความสามารถ เมื่อความสามารถที่มีมาบวกกับโอกาสที่ได้รับ ย่อมทำให้เกิดความสามารถที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกล่าวถึงการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่รวดเร็ว และการนำเอาทฤษฎีผู้นำแบบ Role Model เข้ามาใช้ โดยดูตัวอย่างได้จากลักษณะการเป็นผู้นำของ รัชกาลที่ 5และรัชกาลที่ 9และรูปแบบการเรียนรู้ของพระราชินีและสมเด็จพระเทพ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการนำไปปฏิบัติของประชาชน

บทความในเรื่องนี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับพระราชดำริของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านทรงมีการคิดค้นที่จะมีการพัฒนาและเน้นการให้โอกาสเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของคนไทยทั้งในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ แม่น้ำและทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่สองคือได้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของกองทัพอากาศที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นการคิดว่าไม่น่าจะสำคัญเท่าใดนัก แต่การที่เรามีการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้น่าจะดีกว่ากันปฏิรูปการศึกษา ส่วนที่สามการพัฒนาผู้นำกรณีของประเทศ ฟิลิปินส์ คุณอาคิโนที่เคยเป็นแม่บ้านแต่กลับมีวิธีการจัดการกับอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสให้อออกจากตำแหน่งได้สำเร็จโดยการใช้ความคิดและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมการดึงเอาพลังจากรากหญ้า people power เข้ามาช่วยเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง การใช้ทฤษฎี Role Model การสร้างผู้นำไม่ต้องสอบหรือท่องแต่เป็นการสร้างจากการ หาความรู้ การเรียนรู้ ความอยากรู้ และความใส่ใจของคนผู้นั้นเอง

แล้ววิธีการท่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9ล่ะรู้ไหม