สรุป เรื่องข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาว อรวรรณ แสงสว่าง บธ.บ.กจ.(4 ปี) 4
จากการที่ได้อ่านเรื่อง ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ของ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 1. การปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากศ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน การแบ่งปันความรู้ระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยกองทัพอากาศ 2. ทฤษฎีผู้นำ Role Model โดยที่ Steven Covey ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องสร้างผู้นำไม่ต้องสอบหรือท่องว่าผู้นำมีลักษณะอย่างไร ดังตัวอย่างเช่น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่างทางด้านการหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ของสมเด็จพระเทพฯ และรวมไปถึง อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปินส์ คุณ อาคิโน คือการใช้หลักจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมและดึงเอาพลังของรากหญ้า People Power เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อส่วนตัว
คำตอบ
not yet answered

จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่อง ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร สรุปได้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นป่า,น้ำหรือสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของไทย ตลอดจนแนวคิดอีก 2 เรื่องคือ การปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเรื่องทฤษฎีผู้นำ Role Model ในไทย ที่รัชกาลที่5และรัชกาลที่9 เป็นตัวอย่างการหาความรู้ และอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ คุณอาคิโน คือจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมและดึงเอาพลังของรากหญ้าPeople Powerเพื่อส่วนรวม เพื่อที่ไทยจะนำไปปฏิบัติได้

บทบาทการเป็นสถานศึกษาในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ตามความคิดของดร.จีระ คือ ควรปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีและการสงครามได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยการทำให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและวิทยาลัยกองทัพอากาศ สร้างบรรยากาศแบ่งปันความรู้กัน

ทฤษฏีผู้นำ Role Model ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การสร้างผู้นำไม่ได้มาจากการท่องจำหรือการสอบ มีผู้นำหลายท่านที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำ คือรู้จักการเลือกใช้คนอย่างชาญฉลาด และถูกจารึกเป็นบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ด้านการเป็นผู้นำ

นางสาวจุรีพร อุทัง บธ.บ.กจ.ปี 4

จากการที่ได้อ่านบทความ สมเด็จพระนางเจ้าพระนางถพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงอยากให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน และให้คนไทยช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงและให้คนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้เป็นคนเก่งและคนดี รวมพลังกันทุกฝ่าย โดยมีผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่าง เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่าง และคุณ อาคีโน เพื่อที่คนไทยจะได้นำมาปฎิบัติเป็นแบบอย่างต่อไป

จากบทมความนี้ จะเห็นได้ว่าผู้เขียนมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีการนำพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านมาลงไว้ใน Blog โดยพระองค์ได้เน้นการให้โอกาสของคนไทย ทำให้เราได้รู้ว่าการที่เรามีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ก็จะทำให้เรามีโอกาสเทียบเท่ากับผู้อื่นในระดับนานาชาติได้

และผู้เขียนยังมีการพูดถึงสถานการณ์บ้านเมือง โดยนำบทความของผู้อ่านหลายๆท่านมา ทำให้ทราบว่าคนไทยนั้นถือว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว ถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นของแต่ละคน แต่ก็ทำให้เห็นว่ามีผู้คนสนใจเรื่องการเมืองอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่สื่อก็ควรลงข้อมูล ข่าวสาร หรือความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง เพื่อความเป็นระเบียบ และอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม

จากบทความที่อ่านสรุปว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม และทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ป่า น้ำหรือสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเมื่อรวมกับเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันขึ้นทำให้เกิดความแตกแยก คนไทยควรจะสามัคคีกัน และยังมีเน้นทฤษฎี Role Model ที่ไม่ต้องท่องหรือสอบ แต่เป็นการหาความรู้ การเรียนรู้ และความสนใจของตนเอง จึงทำให้เป็นผู้นำที่ดีได้

ประเด็นที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนรวม และทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว พระองค์ทรงเน้นเรื่องการให้โอกาสแก่เยาวชนและคนไทยให้ได้รับโอกาสดี ๆ จากผู้นำและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้คนไทยมีแรงบันดาลใจ ให้มีความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องไปสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยังต้องการให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังความสามัคคี ความรักให้เกิดขึ้นในชาติ โดยให้ทุกๆ ฝ่ายหันหาเข้าหากัน และรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็น

ประเด็นที่ 2 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน

ประเด็นที่ 3 การเป็นผู้นำ โดยดูตัวอย่างจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เป็นตัวอย่างในการหาความรู้ และคุณอาคิโนที่มีจิตวิญญาณเพื่อส่วนร่วม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนทำเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อครอบครัวหรือตนเอง และยังพัฒนาประชาชนรากหญ้าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตายแล้วคนในโลกยังพูดถึงอยู่