ประวัติศาสตรไทย

1. อาณาจักรอยุธยามีรูปแบบการปกครองแบบใด?
คำตอบ