Triangulation Technique

เรียน  อาจารย์ที่เคารพ  ผมกำลังทำวิจัยปฏิบัติการ(การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตร กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา)ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้เทคนิค A-I-C เป็นกลยุทธ์ ผมอยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิค A-I-C และ Triangulation Technique ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

 

คำตอบ

เรียน ท่าน ผอ.บวร ที่เคารพ

 ผมกำลังสร้างบลอกเพื่อสอนนักศึกษาอยู่ครับ  งานวิจัยของอาจารย์น่าจะต้องอ่านการวิจัยชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครับ ขอแนะนำโดยเร็วอย่างนี้ก่อนนะครับ

เทคนิค AIC ดูหนังสือของ

1.การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร พิมพ์โดย สกว.ปี2545  หน้า49

หรือ2.ชุดวิชาการวิจัยชุมชน ของ สำนักงานสถาบันราชภัฏ ปี2545 หน้า130

ส่วน triangulation ดูจากหนังสือของ

1.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพของ ดร.สภางค์ จันทวานิช ปี2547  หน้า129 หรือ

2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ของ นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  ปี2548 หน้า56

คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

Dr.Krid

เรียน ท่าน ผอ.บวร ที่เคารพ

 ผมกำลังสร้างบลอกเพื่อสอนนักศึกษาอยู่ครับ  งานวิจัยของอาจารย์น่าจะต้องอ่านการวิจัยชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครับ ขอแนะนำโดยเร็วอย่างนี้ก่อนนะครับ

เทคนิค AIC ดูหนังสือของ

1.การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร พิมพ์โดย สกว.ปี2545  หน้า49 หรือ2.ชุดวิชาการวิจัยชุมชน ของ สำนักงานสถาบันราชภัฏ ปี2545 หน้า130

ส่วน triangulation ดูจากหนังสือของ

1.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพของ ดร.สภางค์ จันทวานิช ปี2547  หน้า129 หรือ

2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ของ นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  ปี2548 หน้า56

คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

บวร

เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับอาจารย์ ผมรีบไปร้านหนังสือตามที่อาจารย์กรุณาแนะนำ ได้มา 4 เล่มครับ คือ

1. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ของดร. สุภางค์  จันทวานิช ปี 2548

2. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา ของปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ

3. วิจัยทางการศึกษา ของผศ.ดร. พิสณุ  ฟองศรี

4. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ของรศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท์

ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ