ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์

สวัสดีค่ะ หากท่านเป็นนิสิต/ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดิฉันใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามการวิจัยและเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยคือเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหมู่นักศึกษาไทยและเพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นแนวทางอันเหมาะสมในการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพในหมู่นักศึกษา ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเข้าศึกษาบทเรียนดังกล่าวทางเวบไซต์ www.healthycmu.com ชึ่งจะใช้เวลาเพียงไม่นานและไม่ยุ่งยาก เนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านในระยะยาว ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นความลับและจะนำไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยทราบดีว่าการเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์และการตอบแบบสอบถามเป็นงานที่ต้องเสียสละเวลา และความคิดในการตอบ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอนุเคราะห์ และเพื่อเป็นการตอบแทนในความมีน้ำใจของท่าน ผู้วิจัยจะขอมอบของขวัญเป็นแฟลชไดรฟ์ 4GB จำนวน 10 ตัว และกระเป๋าผ้า 10 ใบพร้อมคู่มือดูแลสุขภาพ โดยวิธีจับรางวัลเพื่อมอบของขวัญแก่ 20 ท่านที่เข้าร่วมศึกษาบทเรียนออนไลน์และตอบแบบสอบถามครบถ้วน ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะตอบรับการเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์นี้ พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำตอบ